Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 
"Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa"
 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 22.09.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

    
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”


    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 413.630,55 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 55/100 brutto).

 

 

 

Koszęcin, 22.09.2021 r.


Informacja o złożonych ofertach

    
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 22.09.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęła i w dniu 22.09.2021 r. o godz. 10:00 została otwarta jedna oferta:

Oferta nr 1 (40707) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 398.520,00 zł brutto.

 

 

 

Koszęcin, 24.09.2021 r.

   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00173307/01 w dniu 07.09.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o wyborze najkorzystniejszej oferty:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

 

 

 

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42‑283 Boronów

60

40

100

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż żadnej z ofert nie odrzucono.

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.