Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

"Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin"

 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 16.08.2021 r.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.233.640,80 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 80/100 brutto).

w tym na:

- Część I – 396.527,40 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 40/100 brutto).

- Część II – 396.527,40 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 40/100 brutto).

- Część III – 440.586,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto).

 

 

Koszęcin, 16.08.2021 r.

 

Informacja o złożonych ofertach

    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 16.08.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęły i w dniu 16.08.2021 r. o godz. 10:00 zostały otwarte następujące oferty:

- Część I:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 409.590,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 553.500,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 477.117,00 zł brutto.

- Część II:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 470.475,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 498.150,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 405.162,00 zł brutto.

- Część III:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 528.900,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 584.250,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 473.550,00 zł brutto.

 

 

Koszęcin, 20.08.2021 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu części I postępowania oraz o odrzuceniu oferty

Dotyczy: części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 134-355831 w dniu 14.07.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający zawiadamia równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o unieważnieniu postępowania w części I – Leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa.   

2. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu ww. postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 PZP.

4. Uzasadnienie faktyczne:
a) W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty na część I postępowania – Leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP oferta złożona przez Wykonawcę: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów została odrzucona. Pozostałe oferty, tj. złożone przez Wykonawców:
- Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole;
- P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów;
przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) Oferta złożona przez Wykonawcę: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego przez Zamawiającego w SWZ pkt 7.1. ppkt 2 lit. a: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej 1 dostawę dowolnego kruszywa wraz z rozmieszczeniem i zagęszczeniem o wartości min. 300.000,00 zł brutto.
W złożonym wraz z ofertą formularzu JEDZ Wykonawca nie wykazał spełnienia ww. warunku. Na wezwanie Zamawiającego z dnia 18.08.2021 r. Wykonawca wyjaśnił w piśmie z dnia 19.08.2021 r., iż nie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat jednej dostawy na min. 300.000,00 zł brutto, w związku z czym należy uznać, że zachodzi podstawa do odrzucenia ww. oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP.

5. Mając na względzie powyższe należy uznać, iż odrzucenie ww. oferty oraz brak możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uzasadnia w pełni decyzję Zamawiającego o unieważnieniu części I ww. postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 30.08.2021 r., czyli po 10 dniach od przesłania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP.

 

 

Koszęcin, 06.09.2021 r.

         
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania

Dotyczy: części II i III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 134-355831 w dniu 14.07.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania:

a) w części II postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

b) w części III postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

 

Część II

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

51,67

40

91,76

2.

Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole

48,80

40

88,80

3.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

60

40

100

Część III

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

53,72

40

93,72

2.

Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole

48,63

40

88,63

3.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

60

40

100

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż w części II i III postępowania żadnej z ofert nie odrzucono.

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.