Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wewnętrzny na stanowisko podleśniczego

Koszęcin,  dnia 01.08.2022r.

Zn.spr.NK.1101.11.2022

 

 

OGŁOSZENIE p.o. NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

W SPRAWIE NABORU

NA  STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

(nabór wewnętrzny)

 

 

 1. ORGANIZATOR NABORU:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

            Nadleśnictwo Koszęcin

            ul. Sobieskiego 1

            42-286 Koszęcin

             

 

 1. TRYB PROWADZENIA NABORU

 

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin Naboru i Rekrutacji na wolne stanowiska pracy w PGLP LP Nadleśnictwo Koszęcin, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 9 grudnia 2021r.
 2. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych ( telefon 34 3524525 wew. 131).
 3. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe, jak również osoby z którymi pracodawca Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 2 kwietnia 2020r.

 

 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA

 

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony – 1 roku,                w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością przedłużenia umowy.       
 2. Nadleśnictwo oferuje pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji, atrakcyjnym systemie wynagradzania. Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy oraz możliwości pogłębiania wiedzy w szkoleniach.
 3. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4. Planowana data zatrudnienia: wrzesień 2022r.

 

 

 1. WYMAGANIA

 

 1. Formalne

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 3. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 5. kwalifikacje wymagane dla stanowiska Podleśniczego określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz.123).

 

 1. PREFEROWANE – mające wpływ na ocenę kandydata
 1. wykształcenie wyższe  leśne,
 2. ukończony staż w Lasach Państwowych zakończony egzaminem,
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii B, dysponowanie samochodem prywatnym                      z możliwością wykorzystywania w celach służbowych,
 4. zdany egzamin do służby leśnej,
 5. uprawnienia do wykonywania polowania.

 

 

V .   Zakres zadań przewidzianych do  wykonania na stanowisku Podleśniczego:

          

 1. Wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych, administracyjnych i ochronnych  

           związanych z realizacją zadań ustalonych dla leśnictwa  zgodnie  z aktualnie

           obowiązującymi przepisami prawa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

           Państwowe.

 

   VI . Wymagane dokumenty

 

 1. CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. list motywacyjny (wraz z adresem do korespondencji, adresem poczty e-mail, numerem telefonu) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.) 
 5. oświadczenie kandydata o aktualnym zatrudnieniu oraz przedłożenie zaświadczenia obecnego  pracodawcy w przypadku pozostawania w momencie składania aplikacji w stosunku pracy,
 6.  oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Koszęcin  (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze), opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 7. klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy, wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze), opatrzona własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 8. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze),
 9. kserokopie dokumentów  wymienionych w pkt. 3 i 4 winny posiadać klauzulę

           „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” oraz potwierdzone

            własnoręcznym czytelnym  podpisem  ubiegającego się o zatrudnienie i datą na każdym

            dokumencie. Brak w/w klauzuli oraz daty i podpisu kandydata dyskwalifikuje dokumenty

            i tym samym  spowoduje, że nie będą podlegały ocenie.   

           

 

 VII. Termin i sposób składania dokumentów.

 

 1. Wymagane dokumenty  należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podleśniczego”     w terminie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych.   
 2.  Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy. Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 3. Przesłane aplikacje będą podlegały ocenie, polegającej na weryfikacji dokumentów             i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami formalnymi i preferowanymi.

 

 1. Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostaną zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej – powiadamia się telefonicznie, sms-em lub pocztą e-mil  – podając datę i godzinę tego postępowania.

      Kandydaci Ci winni zabrać i okazać  do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: dowód  

      osobisty oraz oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4  dział  VI,

      złożonych na potrzeby naboru; ich brak może skutkować odstąpieniem przez Komisję

      rekrutacyjną od dalszego  procedowania. 

 

VIII. Informację dodatkowe

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.
 2. W przypadku braku egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego, wyłoniony kandydat zostanie skierowany na egzamin do jednostki nadrzędnej tj. RDLP w Katowicach.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej  do 3 dni roboczych po zakończeniu procedur związanych        z naborem.
 4. Istnieje możliwość  osobistego odbioru dokumentów lub  ich odesłania na adres zwrotny, po uprzednim zwróceniem się z pisemnym wnioskiem w tej sprawie przez zainteresowanego, w terminie ustalonym w zdaniu poprzednim.
 5. p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                  

 

 

 

 

Załączniki:

 1.             Oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy
 2.             Klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.