Lista aktualności Lista aktualności

OBWIESZCZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin

Dotyczy: konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych

W oparciu o zapisy Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce
FSC-STD-POL-01-01-2013 PL Nadleśnictwo Koszęcin informuje o rozpoczęciu
konsultacji społecznych, których przedmiotem jest możliwość zgłoszenia obszarów,
które ze względu na posiadane walory biologiczne i stan zachowania zbliżony
do naturalnego, reprezentują istniejące ekosystemy, przez co wymagają objęcia
kategorią reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych.
Wyznaczanie ekosystemów referencyjnych wynika z wskaźników 6.4.1 oraz 6.4.2
wymienionego na wstępie Standardu (zasada 6 – oddziaływanie na środowisko;
kryterium 4 – w ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących
ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań
gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów, a także zaznaczone
na mapach). Konsekwencją uznania obszaru za ekosystem referencyjny jest
pozostawienie go bez ingerencji w naturalnym stanie.
Propozycje obszarów, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koszęcin,
do objęcia kategorią ekosystemów referencyjnych wraz z uzasadnieniem składać należy
w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 22 lipca
2020 roku na adres: Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin
lub drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl. Do zgłaszania
propozycji można wykorzystać formularz stanowiący załącznik do niniejszego
obwieszczenia. Propozycje złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bezrozpatrzenia.


Z poważaniem,
Adam Chudzik
Nadleśniczy

 

 


Załączniki:
1. Formularz zgłaszania propozycji
 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.