Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT) - sprzedaż składników majątkowych

 

 

Koszęcin, 13.09.2021 r.

Zn. spr.: SA.411.1.2021

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

               

Dotyczy:  przetargu pisemnego nieograniczonego ofertowego na sprzedaż składników majątkowych, ogłoszonego w dniu 27.08.2021 r. na stronie internetowej Nadleśnictwa Koszęcin oraz w prasie lokalnej.

 

 

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na sprzedaż składników majątkowych. W terminie składania ofert tj. do dnia 13.09.2021 r. godz. 12:00 wpłynęły cztery oferty, które zostały komisyjnie otwarte w dniu 13.09.2021 r. o godz. 12:30. Po terminie składania ofert żadna oferta nie wpłynęła.

 

 

Nr oferty

 

Nr RPW

 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres oferenta

Składnik majątkowy, na który złożono ofertę

Numer wg. ogłoszenia

Nazwa składnika majątkowego

Cena ofertowa

1

3545/2021

ELITELAS Sp. z o.o.,

Durdy 141,

39‑450 Baranów Sandomierski

1.3.

Kosiarko-rozdrabniacz DITTA-SERIA R-180

1.801,00

1.5.

Przyczepa do transportu myśliwych na polowaniu

1.001,00

1.6.

Przyczepa do transportu myśliwych na polowaniu

1.001,00

2

3564/2021

R.S.G. METAL Janusz Grab,

ul. Trześniowska 11, 27‑600 Sandomierz

1.1.

Ciągnik URSUS 1634

41.200,00

3

3578/2021

Tomasz Nowak,

Szczytniki 15,

62-865 Szczytniki

1.4.

Przyczepa jednoosiowa „SAM”

810,00

4

3596/2021

AGROTOM Tomasz Kołacz,

Wężerów 99,

33‑090 Słomniki

1.1.

Ciągnik URSUS 1634

63.750,00

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN

42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, tel. 34 3524 525 do 7

 

 1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach
  (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz 1275) z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

 

 1. Ciągnik URSUS 1634

- pojemność silnika:                 6842cm3

- moc silnika:                             110kW

- nr rejestracyjny:                       SLU 31X4

- rok produkcji:                           2006

- data pierwszej rej:                   13.02.2006

- przebieg:                                  10 228mtg

 

Cena wywoławcza brutto: 61 200,00.zł.

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych zero groszy)

Kwota wadium: 6 120,00zł

(słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych zero groszy )

 

 1. Kosiarko-rozdrabniacz DITTA-SERIA R-180

- rok produkcji:                           2008

 

Cena wywoławcza brutto: 3 000,00 zł.

(słownie: trzy tysiące złotych zero groszy)

Kwota wadium: 300,00zł

(słownie: trzysta  złotych zero groszy)

 

 

 

 

 

 1. Kosiarko-rozdrabniacz DITTA-SERIA R-180

- rok produkcji:                           1999

 

Cena wywoławcza brutto: 1 800,00 zł.

(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych zero groszy)

Kwota wadium: 180,00zł

(słownie: sto osiemdziesiąt  złotych zero groszy)

 

 1. Przyczepa jednoosiowa „SAM”

- rok produkcji:                           1999

- nr rejestracyjne:                      KXF 064A

- data pierwszej rej:                   04.01.2000

 

Cena wywoławcza brutto: 760,00 zł.

(słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych zero groszy)

Kwota wadium: 76,00zł

(słownie: siedemdziesiąt sześć złotych  zero groszy)

 

 1. Przyczepa do transportu myśliwych na polowaniu.

- rok produkcji:                           2003

 

Cena wywoławcza brutto: 1 000,00zł.

(słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

Kwota wadium: 100,00zł

(słownie: sto złotych zero groszy)

 

 1. Przyczepa do transportu myśliwych na polowaniu.

- rok produkcji:                           2003

 

Cena wywoławcza brutto: 1 000,00zł.

(słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

Kwota wadium: 100,00zł

(słownie: sto złotych złotych zero groszy)

 

 

 1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godz. od 800 do 1400.

 

 1. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Bartłomiej Brol
  tel. kontaktowy 730 268 140 lub 34 3524 525 do 7 wew. *571

 

 1. Oferty z ceną brutto należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin
  ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin do dnia  13 września 2021r. do godz. 1200. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – zbycie składników majątkowych numer ….. Nie otwierać przed dniem 13 września 2021r. do godz. 1230”. Jako numer składnika majątkowego należy zapisać numer porządkowy z ogłoszenia np. na ciągnik URSUS 1634 „1.1”.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  określonych w punkcie 1. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS. nr rachunku 80 2030 0045 1110 0000 0190 8110 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.
  Zbycie składnika majątkowego nr….” Jako numer składnika majątkowego należy zapisać numer porządkowy z ogłoszenia np. na ciągnik URSUS 1634 „1.1”. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Koszęcin przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 13 września 2021r. do godz. 1200.

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że:

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się
na poczet ceny nabycia składnika majątkowego;

- wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy zakupu lub nie wpłaci ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji,

-  wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej

 

 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w formie pisemnej i zawierać:

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;

b) Numer PESEL lub NIP oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

c) Oferowaną cenę brutto;

d) Potwierdzenie wniesienia wadium;

e) Numer telefonu oferenta.

 

 1. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 13 września 2021r. o godz. 1230
  w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin.

 

 1. Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierającą najwyższą cenę. Cena zaoferowana musi być równa
  lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

 

 1.  W przypadku wystąpienia omyłki w postaci innej oferowanej kwoty wyrażonej słownie i za pomocą cyfr, za wiążącą uznaje się tą wartość wyrażoną słownie.

 

 1. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub postanawia
  o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami wyznaczając termin licytacji.

 

 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy sprzedaży (wystawieniu faktury) w terminie do 7 dni.

 

 1. Odbiór składników majątkowych nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.

 

 1. Złożenie oferty zakupu jest równoczesne z akceptacją stanu technicznego składników majątkowych.

 

poniżej w załączonychdokumentach znajduje się podpisany skan niniejszego ogłoszenia, formularz ofertowy oraz wyceny.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.