Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa zbiornika wodnego w leśnictwie Piasek

Z początkiem czerwca 2020 roku ruszyły roboty związane z kompleksowym remontem wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Piasek w oddz. 14o, zwanym potocznie „Stawem Rysowce” – położonego w lasach nieopodal miejscowości Strzebiń.

      Powodem podjęcia prac był zły stan techniczny urządzenia pietrząco-upustowego tzw. mincha oraz otaczających go grobli, nie pozwalający na zatrzymanie (piętrzenie) wody w stawie. Utrzymywanie się takiego stanu rzeczy prowadziło do powolnego, sukcesywnego wypłycania i zarastania zbiornika przez roślinność szuwarową oraz krzewiastą (fot. 1 oraz 2). Ponadto w związku z narastającym problemem niedoboru opadów, przejawiającym się spadkiem poziomu wód gruntowych Nadleśnictwo Koszęcin postanowiło podjąć działania mające na celu spowolnienie odpływu wody ze zbiornika. W 2018 roku została wdrożona procedura wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, m.in. decyzji Wójta Gminy Koszęcin o uwarunkowaniach środowiskowych, opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wód Polskich z Opola. Całość procedury zakończyła się uzyskaniem w dniu 24.06.2019 roku decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Lublinieckiego. Kolejnym etapem było wyłonienie wykonawcy robót w unijnej procedurze przetargowej, określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pierwsze postępowanie ogłoszone w październiku 2019 roku zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza ze złożonych ofert znacznie przekraczała wartość kosztorysową robót, a tym samym możliwości finansowe nadleśnictwa. Drugi przetarg ogłoszony pod koniec stycznia 2020 roku zakończył się wyłonieniem wykonawcy, którego oferta była nieznacznie niższa od wartości kosztorysu ofertowego. Po zakończeniu procedur przetargowych umowę z wykonawcą tj. RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu podpisano w maju 2020 roku. Wykonawca to lokalna znana firma z ponad 50 letnią tradycją i doświadczeniem w realizacji budownictwa hydrotechnicznego, posiadająca Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, co jest gwarancją na wykonanie robót na najwyższym poziomie.

Zakończenie całości prac zgodnie z umową przewidziano do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Zadanie to realizowane jest w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jego celem jest wykonanie niezbędnych prac budowlanych na zbiorniku wodnym „Rysowce” oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – mających na celu przywrócenie następujących jego funkcji:

  • przeciwdziałaniu powodzi i suszy w ekosystemach leśnych,
  • poprawienie uwilgotnienia przyległych siedlisk,
  • stabilizacji poziomu wód gruntowych na terenach przyległych,
  • odtworzeniu wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej.

Docelowa powierzchnia lustra wody po zakończeniu przebudowy zbiornika to ok.1,6 ha, a jego pojemność przy maksymalnym napełnieniu będzie wynosić ok.19,2 tys. m3.

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.