Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

REGULAMIN korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym (miejsca postoju pojazdów, miejsca turystyczne) oraz obiektów edukacyjnych (ścieżki edukacyjne, wystawy historyczno-przyrodnicze) na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych lub obiektów edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 3. Miejsca postoju pojazdów / miejsca turystyczne oraz edukacyjne (ścieżki) są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Miejsca postoju pojazdów oraz miejsca turystyczne i edukacyjne nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe bądź jego obrębie ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 5. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością uzasadnioną charakterem wykonywanych manewrów, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.).
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.). W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.  
 8. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych i edukacyjnych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Osobom korzystającym z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych zabrania się:

9.1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które spowodowałyby jego zaśmiecenie, zalanie lub w inny sposób naruszałyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,

          9.2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

9.3. niszczenia infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych czy obiektach edukacyjnych,

9.4. użytkowania infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych i edukacyjnych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

9.4. niszczenia zieleni,

9.5. zaśmiecania terenu,

9.6. hałasowania,

9.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

9.8. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z miejsca postoju pojazdów, miejsca turystycznego czy obiektu edukacyjnego,

9.9. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych i dróg pożarowych,

9.10. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,

9.11. sprzedaży płodów runa leśnego,

9.12. puszczania luzem zwierząt domowych,

9.13. rozstawiania namiotów,

9.14. pozostawiania przyczep kempingowych / pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),

9.15. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychi fajerwerków,

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się na miejscach postoju pojazdów / miejscach turystycznych i obiektach edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. W obrębie obiektów mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami.
 3. W obrębie obiektów mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 4. Osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych odpowiedzialna jest za zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 5. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Udostępnienie obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i edukacyjnym do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy                       z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 8. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 9. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 10. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112.
 11. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12 maja 2020 roku.

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.