Lista aktualności Lista aktualności

Rozbiórka 3 budynków gospodarczych zlokalizowanych w osadzie leśniczego leśnictwa Dyrdy w Dyrdach przy ul. Asfaltowej 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w zakresie nieobjętym regulacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz.1129 tekst jednolity) na:

„Rozbiórkę 3 budynków gospodarczych zlokalizowanych w osadzie leśniczego leśnictwa Dyrdy w Dyrdach przy ul. Asfaltowej 2”

Ofertę, wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 4) należy złożyć osobiście w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1 lub przesyłać na adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w następujący sposób: „Nazwa i adres wykonawcy” Oferta na: „Rozbiórka budynków gospodarczych w Dyrdach”.
Termin składania ofert do dnia 9 listopada 2021 roku do godz.12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku o godz.12:15.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00, pod numerem telefonu: 602 485 179. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jarosław Mielczarek - Sekretarz Nadleśnictwa.

Szczegóły postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.