Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne projektu Planu Urządzenia Lasu

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od  23 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin oraz RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do publicznych konsultacji projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2020‑2029 opracowany wg stanu na 01.01.2020 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu z 2011 r. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2020 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

                                              

Dokumenty w formie elektronicznej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu).

Dokumenty opisowe (Elaborat, POP, POŚ) w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” - link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

   Arkadiusz Wojciechowicz  

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.