Asset Publisher Asset Publisher

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

"Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin"

 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ 2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.:DP.1125.10.1.2021 1.

1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.

2. W terminie do 17 września 2021 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

3. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1. 3.2. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.

4. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

5. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.

5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim przypadku egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.

7. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.

8. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a), listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH UL. ŚW. HUBERTA 43-45 40-543 KATOWICE Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach, tel.(32) 609-45-77.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PLACÓWKĄ „PROMYK”

Dużym zainteresowaniem, cieszył się przystanek, na którym przybliżyliśmy „Jak się znaleźć w lesie” na podstawie słupków oddziałowych lub innych charakterystycznych punktów

22 lipca 2021 roku, odbyły się zajęcia edukacyjne połączone z pieszą wycieczką po koszęcińskich lasach dla dzieciaków z placówki wsparcia dziennego „PROMYK” prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.


Wycieczka rozpoczęła się w Koszęcinie, na miejscu postoju pojazdów, gdzie po powitaniu, omówiono zasady bezpiecznego korzystania z lasów oraz zagrożenia, jakie mogą w nim wystąpić (kleszcze, żmije, dzikie zwierzęta).


Po krótkim wprowadzeniu wyruszyliśmy drogą „Kościółkową” w kierunku miejsca turystycznego „Rendez-Vous” zlokalizowanego tuż przy zbiorniku „Siewniok”.


Na powyższej trasie mieliśmy kilka przystanków, na których opowiedzieliśmy o budowie lasów, pracy leśników, roli drewna, zwierzętach i roślinach występujących w okolicznych lasach. Dużym zainteresowaniem, cieszył się przystanek, na którym przybliżyliśmy „Jak się znaleźć w lesie” na podstawie słupków oddziałowych lub innych charakterystycznych punktów, a także przybliżono elektroniczną mapę Banku Danych o Lasach. Nie zabrakło również przystanku na zbieranie jagód!


Po około 3-kilometrowej trasie dotarliśmy do miejsca turystycznego, gdzie czekało już przygotowane ognisko i wyczekiwane pieczenie kiełbasek.


Następnie opowiedzieliśmy jeszcze o problemach, jakimi są śmieci w lasach, kłusownictwo, pożary.


Kolejnym punktem było sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Za prawidłową odpowiedź nagradzano gadżetem edukacyjnym. Byliśmy bardzo zadowoleni, że dzieciaki sporo zapamiętały!


Na zakończenie udaliśmy się na sztuczny zbiornik „Siewniok”, gdzie obserwowaliśmy pływające kaczki i przy tej okazji przybliżyliśmy zasady prawidłowego dokarmiania dzikich zwierząt oraz rolę wody w lesie.


Po wszystkich atrakcjach wyruszyliśmy w drogę powrotną do Koszęcina.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

RODO

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z PGL LP Nadleśnictwem Koszęcin jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

adres: 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

REGON: 150027362

strona internetowa: https://koszecin.katowice.lasy.gov.pl

poczta elektroniczna: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

Administartor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

Łukasz Sobusiak

tel.: +48 504 343 235

poczta elektroniczna: l.sobusiak@aventum-kancelaria.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO].

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zakaz wstępu do lasu od dnia 12.07.2021

Zakaz wstępu do lasu

 

Informujemy, iż w związku z przejściem w dniu 9 lipca 2021 roku frontu burzowego i powstałych z tego powodu szkód w drzewostanach, na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1463 ze zm.) dla zapewnienia bezpieczeństwa Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin wprowadził zakaz wstępu do lasu w następujących lokalizacjach:

1.         Leśnictwo Kalina oddz. 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32;

2.         Leśnictwo Boronów oddz. 75, 76, 83, 84, 100, 101, 118, 119, 120, 121;

3.         Leśnictwo Cieszowa oddz. 122, 141, 142, 166;

4.         Leśnictwo Piasek oddz. 541, 542, 588, 589, 590, 591, 633, 634, 635, 636;

5.         Leśnictwo Kalety oddz. 679, 680, 681, 682, 683, 724, 725, 754, 755.

Zakaz obowiązuje od dnia 12 lipca 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku z możliwością przedłużenia.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym tj. szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koszęcin

 

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie jest organizatorem turystyki pieszej, rowerowej lub pieszo-rowerowej.   
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 3. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 4. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe są dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku (od świtu do zmroku), za wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia o czym nadleśnictwo poinformuje na swojej stronie internetowej.
 5. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym, rowerowym lub pieszo-rowerowym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary, drzewa ścięte przez bobry itp.
 6. Na odcinkach szlaku, będącego jednocześnie drogą leśną może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują wtedy ogólne przepisy ruchu drogowego.
 7. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe lub pieszo-rowerowe nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 8. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 10. Osobom korzystającym ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych zabrania się:

10.1. niszczenia infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków,

10.2. użytkowania infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

10.3. niszczenia zieleni,

10.4. zaśmiecania terenu,

10.5. hałasowania,

10.6. płoszenie zwierząt,

10.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

10.8. puszczania luzem zwierząt domowych,

10.9. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychfajerwerków,

10.10. Poruszania się pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem:

a) pojazdów służb ratunkowych,

b) pojazdów uprawnionych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w nadleśnictwie,

c) fragmentów szlaków będących drogami publicznymi.

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Podczas korzystania ze szlaków turystycznych należy mieć wzgląd na innych użytkowników znajdujących się w obrębie szlaku.
 3. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 4. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się gady np. żmija zygzakowata. W przypadku ugryzienia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 5. W obrębie szlaków turystycznych mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 6. Osoba korzystająca ze szlaków turystycznych odpowiedzialna jest za zabrane ze sobą zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 7. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 8. Udostępnienie szlaków turystycznych do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 10. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 11. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za choroby nabyte na skutek korzystania ze szlaków turystycznych (np. choroby odkleszczowe itp.)
 13. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112 lub bezpośrednich numerów do poszczególnych służb: Policja 997, Straż pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999.
 14. Wszelkie uwagi użytkowników proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 29/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

REGULAMIN korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym (miejsca postoju pojazdów, miejsca turystyczne) oraz obiektów edukacyjnych (ścieżki edukacyjne, wystawy historyczno-przyrodnicze) na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych lub obiektów edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 3. Miejsca postoju pojazdów / miejsca turystyczne oraz edukacyjne (ścieżki) są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Miejsca postoju pojazdów oraz miejsca turystyczne i edukacyjne nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe bądź jego obrębie ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 5. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością uzasadnioną charakterem wykonywanych manewrów, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.).
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.). W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.  
 8. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych i edukacyjnych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Osobom korzystającym z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych zabrania się:

9.1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które spowodowałyby jego zaśmiecenie, zalanie lub w inny sposób naruszałyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,

          9.2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

9.3. niszczenia infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych czy obiektach edukacyjnych,

9.4. użytkowania infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych i edukacyjnych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

9.4. niszczenia zieleni,

9.5. zaśmiecania terenu,

9.6. hałasowania,

9.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

9.8. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z miejsca postoju pojazdów, miejsca turystycznego czy obiektu edukacyjnego,

9.9. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych i dróg pożarowych,

9.10. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,

9.11. sprzedaży płodów runa leśnego,

9.12. puszczania luzem zwierząt domowych,

9.13. rozstawiania namiotów,

9.14. pozostawiania przyczep kempingowych / pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),

9.15. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychi fajerwerków,

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się na miejscach postoju pojazdów / miejscach turystycznych i obiektach edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. W obrębie obiektów mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami.
 3. W obrębie obiektów mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 4. Osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych odpowiedzialna jest za zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 5. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Udostępnienie obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i edukacyjnym do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy                       z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 8. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 9. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 10. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112.
 11. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12 maja 2020 roku.

 

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zanocuj w Lesie

Od początku maja wchodzi w życie program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie” umożliwiający legalne biwakowanie miłośnikom surwiwalu i bushcraftu. We wszystkich nadleśnictwach w kraju wyznaczone zostały obszary, do tej formy rekreacji.

Nadleśnictwo Koszęcin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników turystyki leśnej, wyznaczyło specjalny obszar o powierzchni ok. 1500 hektarów, gdzie sympatycy bushcraftu i surwiwalu mogą legalnie uprawiać swoje hobby.

Program realizowany przez Nadleśnictwo Koszęcin nie jest skierowany jedynie do osób uprawiających survival, ale również dla osób lubiących spędzać wolny czas wśród natury, chcących przeżyć przygodę śpiąc w lesie, pod gołym niebem.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru - do pobrania w plikach poniżej.
informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

2 Regulaminem korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym - link do Regulaminu korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - link do mapy 

4. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - link do regulaminu, link do czaswlas.pl
5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, które oznaczone są żółtymi tablicami.

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza - formularz do pobrania w plikach poniżej, oraz przesłanie go na adres lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Mimo że pobyt krótszy niż wyżej wymieniony nie wymaga zgłoszenia, miło nam będzie jeżeli prześlą Państwo taką informację ze względów bezpieczeństwa.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Łukasz Cierpiał tel. 575 407 949, email: lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl 

-->> LINK DO MAPY <<--

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ćwiczenia przeciwpożarowe na terenie Nadleśnictwa Koszęcin

CHROŃ LASY PRZED POŻAREM! – ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR? – ALARMUJ!!! STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112; PAD Nadleśnictwa Koszęcin: 602 699 361

W środę 23 czerwca 2021 roku, na terenie Nadleśnictwa Koszęcin – Leśnictwa Kalina odbyły się ćwiczenia kompanii gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciasnej, Solarni, Sierakowa Śląskiego, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Kamienicy Śląskiej, Lisowa, Sadowa, Strzebinia, Kochcic, Kochanowic, Psar oraz Kaliny.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie przygotowania zastępów ratowniczych OSP do działań w terenach leśnych, a także doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi zastępami PSP, OSP, pracownikami Nadleśnictwa i sztabem komendanta PSP.

CHROŃ LASY PRZED POŻAREM! – ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR? – ALARMUJ!!!
STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112;
PAD Nadleśnictwa Koszęcin: 602 699 361
W ramach ćwiczeń realizowano zadanie z zakresu gaszenia pożaru lasu z wykorzystaniem magistrali (linii gaśniczej), która dostarczała wodę na znaczną odległość z punktu czerpania wody do przenośnego zbiornika o pojemności 13000 litrów, który następnie zasilał kilkanaście stanowisk gaśniczych.

Ćwiczenia pokazały bardzo dobre przygotowanie wszystkich jednostek.

Życzymy sobie oraz wszystkim Strażakom, aby takie działania odbywały się tylko w ramach ćwiczeń.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Wyrwij się z miasta do lasu dzięki czaswlas.pl

Ponad 17 tys. obiektów turystycznych Lasów Państwowych: miejsc biwakowania i kempingów, ośrodków wypoczynkowych i kwater, szlaków pieszych, rowerowych i konnych, a także parkingów, punktów widokowych i innych atrakcji we wszystkich zielonych zakątkach kraju można znaleźć w nowej odsłonie serwisu czaswlas.pl, leśnego przewodnika turystycznego.

Dzięki stworzonemu przez Lasy Państwowe serwisowi czaswlas.pl każdy może w prosty sposób zaplanować wypoczynek z przyjaciółmi lub rodziną na łonie natury w ulubionym zakątku Polski. – Jedną z trzech funkcji lasów jest udostępnianie ich społeczeństwu. Nowa odsłona naszego serwisu turystycznego jest realizacją tej funkcji. Chcemy ułatwić Polakom - zamkniętym z powodu pandemii przez wiele miesięcy w domach - wyrwanie się z pełnych betonu, hałasu i smogu miast, by mogli odpocząć w bliskości przyrody korzystając z infrastruktury turystycznej, którą dla nich tworzymy – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. - Liczymy też, że więcej osób doceni urodę polskich lasów i pracę dbających o nie leśników – dodaje.

W serwisie czaswlas.pl za pomocą prostej wyszukiwarki, zintegrowanej ze szczegółową mapą, można szybko i łatwo znaleźć, np:

 • parkingi lub miejsca postoju, gdzie najwygodniej będzie zostawić samochód;
 • szlaki turystyczne: piesze, rowerowe lub konne, które zapewnią po drodze najpiękniejsze widoki i najwięcej atrakcji;
 • ścieżki edukacyjne lub historyczne, przejście którymi dostarczy także nieco wiedzy;
 • punkty widokowe, które mogą być celem wyprawy;
 • miejsca biwakowania lub wiaty turystyczne, które pozwolą po drodze nieco odpocząć, a często też rozpalić ognisko czy skorzystać z toalety.

Osoby planujące dłuższy pobyt w lesie mogą dzięki czaswlas.pl zapoznać się także z bazą noclegową Lasów Państwowych. Oferujemy setki miejsc w ośrodkach wypoczynkowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i kwaterach myśliwskich, a także pokoje gościnne. Miłośnicy nocowania pod gołym niebem mogą rozbić namiot na jednym z kilkunastu pół biwakowych, kempingów lub w wyznaczonych miejscach biwakowania.

Na stronach leśnego przewodnika turystycznego można dowiedzieć się o usytuowaniu obiektów, możliwościach dojazdu, rodzaju i standardzie usług, wyposażeniu oraz okolicznych atrakcjach turystycznych. Użytkownik może ocenić obiekt i podzielić się opinią z innymi użytkownikami serwisu.

Opisy ponad 17 tys. obiektów oraz ich zdjęcia są na bieżąco aktualizowane.

Dla osób, które lubią gotowe propozycje spędzenia czasu zostały przygotowane „Pomysły na wyprawy”. Są to plany weekendowych wypraw z wykorzystaniem obiektów dostępnych w portalu czaswlas.pl. Każda z wypraw została przygotowana z myślą o konkretnej grupie użytkowników, np. chcących spędzić czas aktywnie, interesujących się historią czy tych, którzy wolą skupić się na obserwacji przyrody.

 

W serwisie czaswlas.pl można znaleźć także porady, których przestrzeganie sprawi, że czas spędzony w lesie będzie bezpieczny zarówno dla nas, jak i dla otaczającej nas przyrody.

 

A ci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą wybrać się do lasu, mogą posłuchać na czaswlas.pl jego odgłosów dzięki Leśnej strefie relaksu.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Użytkowanie obiektów małej retencji rozpoczęte

Głównym celem naszych działań jest zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód opadowych, co wpłynie znacząco na uwilgotnienie siedlisk leśnych, pobudzając tym samym zwiększenie ich bioróżnorodności

 

      „Leśnicy z Koszęcina na długo przed wejście w życie Konwencji ramsarskiej z 1971 roku o ochronie obszarów wodno-błotnych, dostrzegli potrzebę utworzenia rezerwatu przyrody Jeleniak-Mikuliny, co miało miejsce już w 1957 roku” – tymi słowami Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, rozpoczął ceremonię uroczystego przekazania do użytkowania w naszym nadleśnictwie obiektów zrealizowanych w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


      Wydarzenie to odbyło się w dniu 15 czerwca w przepięknej scenerii zrewitalizowanej grobli w rezerwacie przyrody Jeleniak-Mikuliny przy udziale licznie przybyłych gości, na czele z Damianem Sieberem Dyrektorem RDLP Katowice oraz Mirosławą Mierczyk-Sawicką Dyrektorką RDOŚ w Katowicach, która w swoim wystąpieniu podziękowała leśnikom za zaangażowanie w ochronę przyrody i działania proekologiczne. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Wód Polskich, władz samorządowych oraz Straży Pożarnej. W ich wypowiedziach dominowały wątki troski o środowisko, naturalne w kontekście jego zauważalnych zmian, na które niewątpliwie ma wpływ rozwój cywilizacyjny obserwowany na przełomie ostatnich kilku dekad. Doceniając nasze działania, podkreślali wagę i znaczenie inicjatyw skierowanych na ratowanie i odtwarzanie zagrożonych zasobów przyrody. Akcentowali potrzebę wspólnych działań wielu instytucji na różnych płaszczyznach, mających na celu odwrócenia niekorzystnych zmian w środowisku.
     

      Przypomnijmy, iż Nadleśnictwo Koszęcin uczestnicząc w Projekcie zrealizowało w ostatnich dwóch latach trzy zadania inwestycyjne, obejmujące budowę 12 zastawek na rowach melioracyjnych, przebudowę zbiornika wodnego „Rysowce” oraz gruntowny remont grobli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rezerwacie Jeleniak-Mikuliny. Głównym celem naszych działań jest zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód opadowych, co wpłynie znacząco na uwilgotnienie siedlisk leśnych, pobudzając tym samym zwiększenie ich bioróżnorodności. Łączny koszt robót to ponad 2,2 mln zł, z czego znaczną część pozyskano z zewnętrznych programów pomocowych, natomiast pozostała kwota to własne środki finansowe Lasów Państwowych.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY NADLESNICTWA KOSZĘCIN OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY "PIŁKA"

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Piłka", z dniem 1 kwietnia 2021 roku zacznie funkcjonować punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny (PSBD).

 

Podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

PSBD posiada Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: 24075664,

nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny jest nadzorowana przez lekarzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w punkcie zlokalizowanym pod poniższym adresem: (odbiór tusz): ul. Bema 3,42-286 Koszęcin

 

Telefon kontaktowy bezpośredni: 34 352 45 26 wew. 333

 

Osoby chętne do zakupu dziczyzny pochodzącej z zarządzanego OHZ „Piłka” proszone są o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, dostępnym do pobrania poniżej i postępowania zgodnie z jego wskazówkami.

 

Zamówienia prosimy składać pisemnie na poniższy adres:

Nadleśnictwo Koszęcin,

ul. Sobieskiego 1

42-286 Koszęcin

lub na adres e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Dostępność dziczyzny w ciągu roku:

 • Jeleń (przybliżona waga tuszy: 30 do 120kg) od 1 stycznia do końca lutego; od 21 sierpnia do 31 grudnia
 • Dzik (przybliżona waga tuszy: 20 do 100 kg) dostępność cały rok

 

Do pobrania:

 1. Regulamin sprzedaży bezpośredniej
 2. Cennik tusz zwierzyny sprzedawanych w punkcie sprzedaży bezpośredniej
 3. Druk zgłoszenia zamówienia dziczyzny
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zakończenie naprawy grobli w rezerwacie „Jeleniak-Mikuliny”

Jesteśmy przekonani, że przyroda w perspektywie najbliższej przyszłości odwdzięczy się nam swoim pięknem i bioróżnorodnością za poniesione trudy i nakłady

     Pod koniec kwietnia br. po prawie 7 miesiącach intensywnych prac ukończono kompleksowy remont grobli czołowej w rezerwacie. Jak wcześniej informowaliśmy, zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Koszęcin, wszelkie prace na tym terenie mogły rozpocząć się dopiero po 15 października, tj. po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. Ponadto dodatkowym obostrzeniem był fakt, iż poza kilkoma drzewami kolidującymi z planowanym zadaniem nie wolno było usuwać innych rosnących na grobli. Z takim zadaniem zmierzył się Wykonawca robót firma RPM S.A. z Lublińca. Najtrudniejszym jednak wyzwaniem było wykonanie kluczowego elementu dla całości inwestycji, jakim było urządzenie przelewowo-upustowe tzw. mnich, którego budowa musiała być zakończona przed nastaniem mrozów. Spełnia on najważniejszą rolę, służąc do utrzymania właściwego poziomu wody w rezerwacie. Jego konstrukcja wymagała zastosowania etapowej technologii budowy przy użyciu lanego betonu, o parametrach przewidzianych dla budowli hydrotechnicznych. Dowóz na miejsce, wymagał wykonania czasowej drogi technologicznej z płyt betonowych, biegnącej poza rezerwatem równolegle do grobli, tak aby nie uszkodzić rosnących na niej drzew. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, pod której nadzorem przyrodniczym prowadzona była całość prac, ukończenie mnicha w możliwie najszybszym terminie, pozwoliłoby na częściowe podpiętrzenie wody w rezerwacie, dając szansę żurawiom na przystąpienie do lęgów.

     Sprawna organizacja i wieloletnie doświadczenie Wykonawcy pozwoliło na realizację tego etapu budowy zgodnie z oczekiwaniami, dzięki czemu gromadzenie wody było możliwe już pod koniec marca. W tym samym czasie trwały prace obejmujące całkowitą odbudowę korpusu grobli na odcinku ok. 20 metrów, w miejscu posadowienia nowego mnicha oraz niwelacja i wzmacnianie jej korony na długości ponad 600 metrów. Wykonano również 2 układy przelewowe tzw. przelewy burzowe o długości 31 i 20 metrów z narzutem kamiennym, wzmocnione ściankami szczelnymi. Ich zadaniem jest odprowadzanie wód nadmiarowych z rezerwatu, co uchroni groblę przed rozmyciem w przypadku wezbrań powodziowych. Ponadto oczyszczono i udrożniono ponad 740 metrów rowów odpływowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania grobli z zachowaniem naturalnego ich przebiegu.

     Dzięki tej inwestycji uda się na długo podtrzymać główny cel zapisany w akcie powołania rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” w 1957 roku, jakim jest zachowanie śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi. W efekcie końcowym doprowadzimy do spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, a powstałe tam całoroczne rozlewisko o powierzchni kilkunastu hektarów będzie miało istotny wpływ na warunki wilgotnościowe na znacznie większym obszarze, będącym środowiskiem życia wielu organizmów bagienno-szuwarowych. Jesteśmy przekonani, że przyroda w perspektywie najbliższej przyszłości odwdzięczy się nam swoim pięknem i bioróżnorodnością za poniesione trudy i nakłady.

     Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu uzyskanym z programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy współudziale środków własnych Lasów Państwowych.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ZABIEGI OGRANICZAJĄCE MASOWE WYSTĘPOWANIE OSNUI GWIAŹDZISTEJ

W maju, w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Koszęcin prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe i wzmożone występowanie populacji osnui gwiaździstej. Te zabiegi to konieczność warunkująca zachowanie trwałości drzewostanów sosnowych.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie
5-20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że skutki ich intensywnego żerowania mogą przybierać formę tzw. gołożerów, kiedy pędy sosen na dziesiątkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna zwyczajna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych drzewostanów. W starszym piśmiennictwie osnuję gwiaździstą nazywano nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada. W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski.
W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto.
W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie, efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

Nas leśników, do zachowania trwałości lasów obliguje prawo i wykonując systematyczne prace prognostyczne, poszerzamy wiedzę o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui gwiaździstej służą do tego wykonywane jesienią poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten
i kolejne etapy prac prognostycznych (obserwacje rójki i liczenie jaj w koronach) nadzoruje wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL), w przypadku naszego Nadleśnictwa ZOL w Opolu.

W leśnictwie na bieżąco, stosowanych jest wiele działań biologicznych o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Najistotniejsze, to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Wykazane podczas prac prognostycznych, przekroczone liczby krytyczne (liczby owadów wskazujące na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji jest zabieg z zastosowaniem środka 

ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające z użyciem środków ochrony roślin
i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie prowadzi się ich na tzw. wszelki wypadek. Wykonuje się je wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia trwałości drzewostanów.

Planowane zabiegi organizowane są zgodnie z przepisami regulującymi stosowanie środków ochrony roślin, m. in. z wypełnieniem ustawowego obowiązku zgłoszenia min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa planów zabiegów. Do ostatniego dnia, zakwalifikowane do zabiegów powierzchnie są weryfikowane przez profesjonalistów z Zespołu Ochrony Lasu na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, choćby w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów, składających się na zespół czynników tworzących opór środowiska.

Na wyznaczonych powierzchniach pól zabiegowych wykonywany jest tylko jeden zabieg ograniczania populacji owada w roku, w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Termin „ograniczanie”, nie jest używany tutaj bez powodu, bowiem w leśnictwie zabiegi ochronne nigdy nie mają na celu całkowitego wyeliminowania populacji owadów liściożernych, zagrażających trwałości drzewostanów, a jedynie ograniczenie ich liczebności do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla chronionych drzew leśnych. Owady, których populacje są ograniczane stanowią bowiem naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ograniczania osnui gwiaździstej prowadzone będą z zastosowaniem środka ochrony roślin o nazwie handlowej Dimilin 480 SC. Preparat ten zawiera w 1 litrze koncentratu stężonej zawiesiny 480 g (40,03%) diflubenzuronu. Dimmilin 480 SC jest powszechnie wykorzystywany w uprawach sadowniczych do selektywnego ograniczania liczebności m.in. populacji owocówki jabłkóweczki, owocówki śliwkóweczki, toczyka gruszowiaczka i miodówki gruszowej. Diflubenzuron to nazwa zwyczajowa substancji biologicznie czynnej, należącej do grupy syntetycznych inhibitorów syntezy chityny (inhibitorów linienia). Diflubenzuron stosowany w formie preparatu DIMILIN 480 SC wykazuje działanie żołądkowe, a więc ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego nim igliwia sosnowego. Żołądkowe działanie diflubenzuronu polega na uniemożliwieniu produkcji chityny, co

powoduje, że larwa w trakcie linienia nie może zrzucić starego oskórka, w wyniku czego jej wzrost i przeobrażenie w owada doskonałego staje się  niemożliwe. Diflubenzuron działa więc selektywnie, bo tylko na roślinożerne stadia larwalne owadów. Ujawnia też działanie owicydowe (jajobójcze), co oznacza, że z jaj traktowanych tym preparatem nie wylęgają się larwy lub zamierają wkrótce po wylęgu. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Dimilin 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU-5000. Insektycyd będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g substancji aktywnej na 1 ha zagrożonego drzewostanu. Ultra mała dawka preparatu zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha.

Zainstalowany w kabinie samolotu system DGPS Agro składa się z wysokiej jakości odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems), który umożliwia prowadzenie samolotu w torze lotu z dokładnością do ±1 m. Technologia GPS oznacza, że zabieg jest wykonywany dokładnie na wcześniej wskazanych powierzchniach (polach zabiegowych), najbardziej narażonych na żerowanie larw osnui. Możliwe jest także precyzyjne wyznaczenie i omijanie stref ochronnych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Rozpylana z powietrza mgiełka cieczy użytkowej osadza się w koronach drzew,
w zasadzie nie przenikając do niższych warstw lasu.
Do jego dna dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym ustawowym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informujemy także o 24-godzinnym okresie karencji, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta to okres do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin możliwe jest tylko w razie zachowania minimalnych odległości od wód, pasiek, dróg, nieużytków, czy osiedli ludzkich, przy wilgotności względnej powietrza nie mniejszej niż 60% i prędkości wiatru nie przekraczającej 3-4 m/s. Zabiegi wykonuje się przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, minimalizując ryzyko zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie tereny
i spłukania jej z igieł.

Niewątpliwą zaletą lotniczej aplikacji insektycydu Dimilin 480 SC techniką ultraniskich dawek objętościowych jest fakt, że we właściwym i relatywnie krótkim terminie do środowiska zostanie wprowadzona minimalna dawka zawartej w nim substancji aktywnej.

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających
i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat.

Zabiegi prowadzone będą wyłącznie w godzinach wczesnorannych
i późnowieczornych, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół, zgodnej z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin.

Ograniczanie nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 112 ha, w leśnictwach Koszęcin: – 16 ha i Brusiek – 96 ha, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Koszęcin oraz Miasta Kalety.

 

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.
Samo wykonanie zabiegu podlega kontroli przez uprawnione instytucje zewnętrzne - Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Należy też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów – drapieżników bądź pasożytów.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE – ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN

8 maja 2021 roku, odbyła się piesza wycieczka po koszęcińskich lasach dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oddział w Częstochowie. Pogoda w tym dniu była zmienna, lecz na większości trasy łaskawa dla uczestników.

     Wycieczka rozpoczęła się w Koszęcinie, na miejscu postoju pojazdów i wiodła drogą „Kościółkową” wśród koszęcińskich lasów, w kierunku miejsca turystycznego „Rendez-Vous” zlokalizowanego tuż przy zbiorniku „Siewniok”. Tam odbyła się pierwsza przerwa w Naszym spacerze.

     Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę mijając Rezerwat Przyrody „Jeleniak – Mikuliny” – miejscowość Piłka, dotarliśmy na miejsce postoju „Uroczysko Potempowe”, gdzie przyszedł czas na kolejny odpoczynek. Dalsza droga wśród kompleksów leśnych prowadziła z powrotem do Koszęcina, a mianowicie jego centrum gdzie siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

     Podczas całej wycieczki przybliżono zagadnienie z zakresu gospodarki leśnej w tym pracy leśnika i problemów z jakimi się zmagamy podczas codziennej pracy, ochrony przyrody (rewitalizacji rezerwatu „Jeleniak – Mikuliny”), ochrony przeciwpożarowej lasów a także projektów i programów, które Lasy Państwowe realizują na rzecz lasów i społeczeństwa.

     Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało założone w Warszawie w styczniu 1918 roku. Głównym celem PTG są działania na rzecz rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Częstochowski Oddział PTG powstał w 1947 roku.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

BIEGAM BO LUBIĘ LASY!!!

Już od 8 maja (sobota), zapraszamy na bezpłatne treningi biegowe po koszęcińskich lasach w ramach „Ogólnopolskiej akcji treningów leśnych – Trenuj w lesie”

Treningi odbywać się będą w każdą sobotę od 08.05. do 27.06. punktualnie od godziny 11:00 i prowadzone będę przez profesjonalnego trenera biegowego – zbiórka przy parkingu GOSiR w Koszęcinie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI !!!

 

Więcej informacji na stronie www.biegambolubie-lasy.pl

 

Regulamin do pobrania ponizej.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) wraca do lasów

6 maja 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Koszęcin posadzono 400 sadzonek Jarzębu Brekinii.

Gatunek ten znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Aby posadzić go w naszych lasach, konieczne było uzyskanie odpowiedniej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W akcję wprowadzania zagrożonego gatunku Jarzębu Brekini włączyły się również inne nadleśnictwa zgrupowane w katowickiej Dyrekcji: Kędzierzyn, Namysłów, Pruszków, Turawa, Opole, Katowice, Kłobuck, Rudy Raciborskie i Ustroń.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

„Trening IV KD” – w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

1 maja 2021 roku na terenie lasów Nadleśnictwa Koszęcin, odbył się trening biegowy na świeżym powietrzu

Pomimo opadów deszczu w treningu uczestniczyło około 250 osób.

Podczas treningu pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, promowali Lasy Państwowe na swoim stoisku edukacyjnym, na którym można było również sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie z pytaniami o tematyce leśnej. Do wygrania były gadżety z logo Lasów Państwowych.

Organizacja treningu w pierwszy długi weekend majowy, miała również wymiar historyczny związany ze 100-leciem wybuchu III Powstania Śląskiego, 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Świętem Pracy oraz Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Trenuj w lesie

Ogólnopolska akcja leśnych treningów

 

 

Już niedługo, również na terenie Nadleśnictwa Koszęcin, odbędą się treningi w ramach Ogólnopolskiej akcji „Trenuj w lesie” – zapraszamy do odwiedzin naszej strony. Wkrótce więcej informacji.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Drzewko dla Ziemi

27 kwietnia 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu odbyła się akcja „Drzewko dla Ziemi”.

Celem akcji było skoncentrowanie uwagi Uczniów na rolę drzew w Naszym codziennym życiu.

Ze względów bezpieczeństwa w sytuacji epidemii, posadzono symbolicznie jedno drzewko na szkolnym placu, a pozostałe rozdano Uczniom szkoły, aby mogli je posadzić na swoich posesjach włączając w akcje swoje rodziny.

Dziękujemy Pracownikom SP w Strzebiniu, szczególnie Pani Ewie Krus za aktywną współpracę w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.