Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Zwierzęta łowne są wyrazem bogactwa gatunkowego fauny leśnej, stanowiąc jednocześnie naturalny i trwały element ekosystemu leśnego.Trudno jest wyobrazić sobie tętniący życiem las bez jego mieszkańców. Jednak rozwój cywilizacji odcisnął się głębokim piętnem na środowisku naturalnym, powodując w nim zmiany oraz niejednokrotnie utratę zdolności do samoregulacji, czego konsekwencją jest konieczność ingerowania człowieka w niektóre jego elementy.Tym zmianom nie oparły się niestety ekosystemy leśne – wytępiono duże drapieżniki wilk,ryś,niedźwiedź) ,które były naturalnymi regulatorami liczebności ssaków roślinożernych gównie jeleni i saren.    W celu utrzymania liczby roślinożerców na poziomie tzw.wydolności bazy żerowej środowiska, czyli aby nie wyrządzały one szkód w lesie oraz uprawach rolnych – rola ta przypadła myśliwemu.Gospodarkę łowiecką w naszym kraju regulują przepisy ustawy „Prawo łowieckie" z 13 października 1995 roku oraz liczne rozporządzenia wykonawcze wydane przez ministra środowiska.Tak więc w Polsce powstało ok. 5160 obwodów łowieckich (min.powierzchnia to 3000 ha) , w których gospodarują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim,dzierżawiąc tereny od właściwych dla danego obszaru Wojewodów bądź Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. W części obwodów (ok.380) gospodarkę łowiecką prowadzą również nadleśnictwa, Zarząd Główny PZŁ oraz jednostki naukowo- badawcze. Obwody prowadzone przez nadleśnictwa nazywamy tzw.obwodami wyłączonymi (z dzierżaw), w których oprócz polowań na jelenie,sarny,dziki,daniele czy inną zwierzynę łowną prowadzi się również różnorodne badania naukowe nad rozwojem ich populacji. Zasadniczym celem łowiectwa w rozumieniu „Prawa łowieckiego" jest ochrona,zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych zgodnie z wymogami ochrony przyrody. Minister środowiska uwzględnia te założenia,wyznaczając okresy ochronne dla zwierzyny łownej.

 Nie tylko na łowy ….. czyli jak gospodaruje Nadleśnictwo

Na terenach przez nas administrowanych znajduje się 8 obwodów łowieckich,z których 6 zostało wydzierżawionych kołom łowieckim, a 2 są obwodami wyłączonymi. Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany sporządzony na okres  10 lat  dla Rejonu Hodowlanego C-III „Lasy Puszczy Lublinieckiej „ opracowany przez  RDLP w Katowicach. Szczegółowe działania wynikają natomiast z rocznych planów łowieckich, uwzględniających okresowe inwentaryzacje zwierzyny,strukturę wiekową i płciową populacji oraz poziom szkód przez nie wyrządzanych w uprawach leśnych i rolnych.„Rejony Hodowlane" – obszarowo większe jednostki od obwodów, obejmujące całoroczne areały bytowania lokalnych populacji, z uwzględnieniem zróżnicowania warunków środowiskowych,jak i preferencji siedliskowych poszczególnych gat.zwierzyny (utworzone w oparciu o cyt. ustawę „Prawo łowieckie"). W ramach Rejonu Hodowlanego C-III w Nadleśnictwie Koszęcin funkcjonuje jeden obwód łowiecki - Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), o powierzchni ok.14.5 tys.ha. Jego głównym celem jest prowadzenie wzorcowej gospodarki łowieckiej , której długofalowym efektem jest korzystny wpływ na działalność kół łowieckich z nim sąsiadujących.

Wzorcowe gospodarowanie polega między innymi na:

·         wzbogaceniu bazy żerowej (zakładanie i uprawa poletek żerowych, zgryzowych, pasów zaporowych, wykaszanie łąk  śródleśnych itp.) w celu zminimalizowania szkód łowieckich (udostępniliśmy zwierzynie ok .60 ha łąk sródleśnych,poletka łowieckie różnego typu zajmują ponad 16,5 ha,a pasy zaporowe to prawie 6,5 km)

·         utrzymaniu odpowiedniej ilości urządzeń łowieckich (na terenie OHZ znajduje  się między innymi : 40  paśników, 235 lizawek,kilkanaście podsypów dla bażantów i kuropatw)

·         racjonalnym zimowym dokarmianiu  

·         ochronie łowisk (gł.ostoi zwierzyny)

·         poprawie warunków bytowania zwierzyny drobnej (zasiedlanie łowisk bażantem i kuropatwą)

·         zoptymalizowaniu populacji jeleniowatych poprzez uzyskanie  prawidłowej struktury płci  kultywowaniu tradycji i zwyczajów łowieckich

·         współpracy z instytucjami naukowymi w dziedzinie badań łowieckich