Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

W polskim prawodawstwie termin ten pojawił się po raz pierwszy w ustawie o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku(art. 30 ust.1). Według aktualnie obowiązującej ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 42) tę formę ochrony przyrody zdefiniowano w sposób następujący:  „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania". 

     Odgrywają one ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, jako powierzchnie biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych. Uzupełniają krajowe sieci obszarów chronionych, wchodzą w skład korytarzy ekologicznych, ułatwiając w ten sposób swobodne przemieszczanie się gatunków oraz związaną z tym wymianę puli genowej, tak ważnej dla przetrwania wielu zagrożonych roślin i zwierząt.

    Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Koszecin istnieją 4 użytki ekologiczne powołane w roku 2004 na mocy rozporzadzeń Wojewody Śląskiego: "Łąka kosaćcowa w Kaletach", "Łąka Trzcionka",   "Torfowisko Dubiele", "Torfowisko Strzebiń"