Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

 

Użytkowanie lasu jest jedną z najstarszych form działalności człowieka, jest naturalnym zachowaniem wobec darów jakie ofiarowuje las. Powszechna wiara w konieczność traktowania funkcji produkcyjnej lasu jako najważniejszej, a przede wszystkim jako jedynej sprawiała, że zarządzanie lasami w historii Europy a także i Polski przez bardzo długi okres sprowadzało się w zasadzie do eksploatacji zasobów leśnych. Rozwój cywilizacji – m.in. budowa miast, ich umocnień i fortyfikacji oraz floty, a później rozkwit przemysłu doprowadziły do wyniszczenia lasów na ogromnych obszarach Taki sposób gospodarowania lasami doprowadził do znacznego spadku lesistości w wielu krajach, tylko nieliczne kompleksy leśne przetrwały w stopniu mało nienaruszonym np. Puszcza `Białowieska.
Bardzo szybki rozwój nauki i techniki w XIX wieku wyeliminował w dużej mierze drewno z wielu dziedzin. Wydawało się wówczas że osiągnięcia w przemyśle tworzyw sztucznych pozwolą zastąpić drewno, a jednak tak się nie stało. Od kilkunastu lat obserwujemy renesans drewna. Obliczono iż obecnie drewno jest podstawowym surowcem dla  około 30 tysięcy różnych wyrobów. Drewno dla większości społeczeństwa jest surowcem odnawialnym – ale musimy pamiętać, iż założenie to będzie prawdziwe dopóty odnawialnym będzie las. Dlatego bardzo ważnym jest koncepcja trwałego i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, umożliwiająca zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom rozwój i dalsze przetrwanie.
 
Pozyskiwaniem drewna nazywamy całokształt gospodarczej działalności człowieka, którego celem jest pobranie z lasu surowca drzewnego i przekształcenie go w towar rynkowy – zwany  „drewnem okrągłym'" lub  często również „surowcem drzewnym". Na proces pobrania (pozyskiwania) surowca drzewnego składają się wszystkie czynności począwszy od przygotowania planu cięć poprzez prace zrębowe, transportowe aż po przekazanie drewna nabywcy.
Pozyskiwanie drewna jest nierozerwalnie związane z innymi działami gospodarki leśnej, a głównie z hodowlą lasu, której jednym z głównych celów jest wyhodowanie zdrowych, dobrych i zasobnych drzewostanów. Musi być ono prowadzone w taki sposób, aby umożliwić odnowienie lasu. Jest ono również związane jest również z działalnością rynkową i jego analizą, zwaną u nas z angielska „marketingiem" marketingiem ma ono sens wówczas, gdy istnieje możliwość opłacalnego zbytu wytworzonego towaru czyli „drewna okrągłego".
Pozyskiwanie drewna jest również działem nauki zwanej użytkowaniem lasu. Obejmuje ono czynności i metody stosowane przy wyrębach, wyróbce sortymentów, ich transporcie i przechowywaniu, włączając w to wszystkie czynności przygotowawcze i zakończeniowe, a także o charakterze administracyjno biurowym. Nauka ta objaśnia także teoretyczne podstawy zjawisk zachodzących przy pozyskaniu, tłumaczy zależności między poszczególnymi elementami procesu i podaje teoretyczne wskazówki umożliwiające optymalne decyzje przy organizacji całego procesu produkcyjnego.