Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

               

 

                W dniu 25.03.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Koszęcin.

                Uprasza się wszystkich użytkowników dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin o przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników oraz ochrony wspólnego dobra jakim są lasy.

Treść Regulaminu do pobrania poniżej.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

REGULAMIN korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym (miejsca postoju pojazdów, miejsca turystyczne) oraz obiektów edukacyjnych (ścieżki edukacyjne, wystawy historyczno-przyrodnicze) na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych lub obiektów edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 3. Miejsca postoju pojazdów / miejsca turystyczne oraz edukacyjne (ścieżki) są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Miejsca postoju pojazdów oraz miejsca turystyczne i edukacyjne nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe bądź jego obrębie ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 5. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością uzasadnioną charakterem wykonywanych manewrów, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.).
 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 z późn. zm.). W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.  
 8. Każda osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów oraz miejsc turystycznych i edukacyjnych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Osobom korzystającym z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych zabrania się:

9.1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które spowodowałyby jego zaśmiecenie, zalanie lub w inny sposób naruszałyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,

          9.2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

9.3. niszczenia infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych czy obiektach edukacyjnych,

9.4. użytkowania infrastruktury znajdującej się na miejscu postoju pojazdów / miejscach turystycznych i edukacyjnych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

9.4. niszczenia zieleni,

9.5. zaśmiecania terenu,

9.6. hałasowania,

9.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

9.8. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z miejsca postoju pojazdów, miejsca turystycznego czy obiektu edukacyjnego,

9.9. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych i dróg pożarowych,

9.10. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,

9.11. sprzedaży płodów runa leśnego,

9.12. puszczania luzem zwierząt domowych,

9.13. rozstawiania namiotów,

9.14. pozostawiania przyczep kempingowych / pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),

9.15. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychi fajerwerków,

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się na miejscach postoju pojazdów / miejscach turystycznych i obiektach edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. W obrębie obiektów mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami.
 3. W obrębie obiektów mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 4. Osoba korzystająca z miejsc postoju pojazdów / miejsc turystycznych i obiektów edukacyjnych odpowiedzialna jest za zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 5. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Udostępnienie obiektów o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i edukacyjnym do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez właściwego Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy                       z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 8. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 9. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 10. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112.
 11. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12 maja 2020 roku.

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

#sadziMy 2020

Informujemy, że w Nadleśnictwie Koszęcin, mamy do rozdania 100 szt sadzonek sosny pospilitej. Ich odbiór jest możliwy 24 kwietnia (piątek) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 575407949, w godz. 10-14, pod siedzibą Nadleśnictwa.

Polecamy również uwadze poniższy materiał, w którym Pan Prezydent RP wspomina o ww. akcji: https://www.youtube.com/watch?v=Lcle1azQ4sI&feature=emb_logo

 

Adam Chudzik

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Koszęcin

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Zgłaszanie szkód łowieckich

    

 

     Mając na uwadze konieczność ochrony życia i zdrowia, w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2, Nadleśnictwo Koszęcin informuje o sposobie zgłaszania szkód łowieckich.

Szczegóły w załączonym pliku.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Leśnicy uratują rezerwat przyrody - artykuł w gazecie Częstochowskiej (02.04.2020)

Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakie notujemy w ostatnich latach stawia zupełnie nowe wyzwania przed instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za stan przyrody. Istotnym problemem staje się brak wody w środowisku, co determinuje nowe wyzwania związane z jej retencjonowaniem w czasie niedoboru i przeciwdziałaniem erozji wodnej w chwilach gwałtownych i nadmiernych opadów.

 

->> LINK DO ARTYKUŁU <<-

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Obwieszczenie o konsultacjach lasów HCVF

Obwieszczenie o konsultacjach lasów HCVF.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Bądź bezpieczny w lesie

 

 

Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY SPOWODOWANY ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONOWIRUSA SARS-CoV-2 PROSIMY O NIE GROMADZENIE SIĘ
W WIĘKSZYCH GRUPACH

NA TERENIE MIEJSC POSTOJU
I MIEJSC TURYSTYCZNYCH

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z TERENÓW LEŚNYCH

 

 

NADLEŚNICZY

NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

 

 

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA (SARS-COV-2)

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Nadleśnictwo informuje, że odwołuje wszelkie spotkania i zajęcia edukacyjne, a także inne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz. 

Prosimy o załątwianie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie wprowadza się zmianę w organizacji pracy biura Nadleśnictwa. Począwszy od dnia 13 marca interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń GIS.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Koszęcin weekendową stolicą tradycyjnego powożenia 2019

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska odbywający się już piaty raz z rzędu w urokliwym Zespole Pałacowo-Parkowym przy siedzibie Zespołu Pieśni i tańca „ŚLASK” przyciągnął rzesze miłośników i pasjonatów koni. Mieliśmy okazje podziwiać unikatowe powozy i historyczne zaprzęgi, jak również uroczych dżentelmenów i piękne damy w stylowych strojach. Tegoroczna V edycja Konkursu odbywającą się w dniach 9-11 sierpnia miała szczególny charakter, z uwagi na prezentacje w ramach programu „Niepodległa” – rekonstrukcji historycznego pokazu i wystawy historycznych zaprzęgów konnych. Wydarzeniu temu towarzyszyły również: wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej, odczyty i prelekcje okolicznościowe oraz warsztaty  rekonstrukcji i renowacji zabytkowych pojazdów konnych. Najwięcej emocji wzbudziła parada-korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina.

    W Konkursie, którego najważniejszą częścią była próba terenowa, swoich sił spróbowało 21 zaprzęgów z kilku krajów Europy. Jej celem było przejechania bez punktów karnych specjalnie wyznaczonej kilkunastokilometrowej trasy z 5 przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Zgodnie z regulaminem na jej pokonanie przewidziano ściśle określony czas. Część terenowa przejazdu odbywała się leśnymi drogami przez malownicze bory sosnowe naszego nadleśnictwa.

      Nie zabrakło również akcentów leśno-łowieckich, jakże bliskich odbywającemu się wydarzeniu, mianowicie w pałacowym parku na stoiskach Nadleśnictwa Koszęcin można było rozsmakować się w potrawach z dziczyzny w ramach projektu „Dobre z lasu”, jak również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Tradycyjnie już sobotni wieczór uświetnił plenerowy koncert Zespołu „ŚLĄSK”. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wybitna aktorka teatralna i filmowa Pani Krystyna Tkacz, która zaszczyciła nas zwiedzając z zaciekawieniem zabytkowy budynek nadleśnictwa. 

     Warto przypomnieć, iż od pierwszej edycji Konkursu tj. od 2015 roku jej współorganizatorami jest RDLP Katowice oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

Tekst: JM.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Film instruktażowy

 

Zintegrowany System Zagospodarowania Lasu w Kierunku Ochrony Upraw i Młodników Przez Zwierzynę Płową

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Narada Techniczno – Gospodarcza

Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów

     W dniu 20 listopada b.r. w sali narad, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, zwołana w celu podsuwania dwuletnich już prac nad opracowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na kolejny okres gospodarczy – tj. lata 2020 – 2029.

     Narada o uroczystym charakterze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zamawiającego opracowanie) i Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (wykonawcy prac) a także się przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych, Służb Publicznych, organizacji pozarządowych, szkół leśnych i stowarzyszeń – współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem.

     Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów, którym odznaczają się one w tej chwili. Warto wspomnieć, iż prowadzona gospodarka jak i osiągnięty stan lasów czy innych składników majątku Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa został oceniony jako bardzo dobry przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach!

     Równoległe nastąpiło omówienie wyników prac związanych z przygotowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Biuro Urządzenia Lasu przedstawiło wyniki inwentaryzacji stanu lasu wraz z wnioskami, które wynikają z zebranych danych. W końcu zreferowano wybrane aspekty opracowanego Projektu Planu - między innymi zmiany numeracji oddziałów, podział na leśnictwa, intensyfikację użytkowania rębnego. Omówiono również „Program Ochrony Przyrody” dla Nadleśnictwa oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu”.

     W swoim koreferacie Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin zaakceptował założenia i szczegóły projektu Planu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie.

     Szczególnym momentem kończącym Naradę było podziękowanie skierowane przez Z-cę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Huberta Wiśniewskiego, do Kierownika Drużyny Urządzeniowej – Piotra Pilcha, który oddając na ręce koszęcińskich leśników Projekt Planu Urządzenia Lasu kończy swoją - ponad 42 letnią – karierę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Choinki Nadziei z przedszkolakami

            W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z dzieciakami z przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie udali się do Domu Pomocy Społecznej w ramach ogólnopolskiej akcji „Choinki nadziei”.

            Celem powyższej akcji jest kształtowanie szlachetnych i otwartych postaw wobec osób starszych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, które często pozbawione są serdecznego kontaktu z innymi, co w okresie świątecznym szczególnie boli.

            Podczas wizyty wspólnie ubierano Bożonarodzeniowe drzewko pochodzące z koszęcińskich lasów oraz śpiewano świąteczne piosenki.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konsultacje społeczne projektu Planu Urządzenia Lasu

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od  23 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin oraz RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do publicznych konsultacji projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2020‑2029 opracowany wg stanu na 01.01.2020 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu z 2011 r. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2020 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

                                              

Dokumenty w formie elektronicznej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu).

Dokumenty opisowe (Elaborat, POP, POŚ) w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” - link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

   Arkadiusz Wojciechowicz  

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny”

W ramach programu pn. „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020”

                Już od kilku lat nadleśnictwo boryka się z problemem utrzymania odpowiedniego stanu wody na terenie rezerwatu przyrody „Jeleniak-Mikuliny”, na co decydujący wpływ mają bezśnieżne zimy, narastający deficyt opadów, jak również nieszczelna grobla oraz niesprawny mnich. Sytuacja na bieżąco monitorowana jest również przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach, której ustawowym zadaniem jest zarządzanie rezerwatem. Taki stan rzeczy w dłuższej perspektywie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze siedlisk rezerwatu. W związku z powyższym Nadleśnictwo w porozumieniu z RDOŚ rozpoczęło  w lutym 2019 roku procedurę związaną z opracowaniem koncepcji przeprowadzenia naprawy grobli czołowej, jak również budowy nowego mnicha. Dzięki staraniom nadleśnictwa projekt został wpisany do zintegrowanego programu, realizowanego przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych  pn.  „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020” i uzyska dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

                Kilkumiesięczne prace, podzielone na etapy wymagały  szczegółowych wizji lokalnych, jak również drobiazgowych uzgodnień z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Instytucja ta jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

                Aktualnie trwa końcowa faza kameralnych prac projektowych, natomiast rozpoczęcie właściwych prac zaplanowano na jesień 2020 roku.

O dalszych szczegółach dotyczących realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.

 

Link do artykułu na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach: http://katowice.rdos.gov.pl/uratuja-rezerwat

 

 

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
Krzysztof
Gdyby nadleśnictwo nie wyciągało desek z mnicha to i problemów z utrzymaniem chociażby niskiego poziomu wody by nie było. Zobaczymy ile lat potrwa regeneracja Rezerwatu. Obym się mylił, ale niektórych gatunków chociażby ważek chyba już nie odzyskamy. Ptaków na Mikulinach niema już od lat, dobrze że Jeleniak dawał im troche podmokłego terenu. Czasy świetności Rezerwat ma za sobą, ale wiadomo: przyroda nie lubi pustki i prędzej czy później, o ile będzie woda, będziemy mogli cieszyć nasze zmysły niesamowitymi spektaklami przyrody. Mimo żalu ze sposobu w jaki traktowany był Rezerwat przez nadleśnictwo w poprzednich latach, życzę powodzenia w pracach remontowych, oby trwało to krótko i z niewielką szkodą dla walorów przyrodniczych Rezerwatu.
Zamieszczone 26.01.20 18:50.

Lasy Państwowe na 4 Śląskim Festiwalu Nauki

Leśnicy prezentowali z dumą najnowsze osiągnięcia i metody w produkcji szkółkarskiej oraz programy rozwojowe Lasów Państwowych.

       „Mam nadzieję, że dzięki takiemu festiwalowi nauka jest bliżej was” – tymi słowami prof. Ryszard Koziołek otworzył tegoroczną edycję Festiwalu w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który do współpracy w tej materii zaprosił wiele ośrodków akademickich, instytucji oraz samorządów z południowej Polski. W dniach 26-27 stycznia na ponad 200 stanowiskach pokazowych zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. Przestrzeń wystawienniczą podzielono na strefy  m.in. techniki, nauk ścisłych, medycyny i zdrowia, klimatu i elektromobilności oraz przyrody. Właśnie w tej ostatniej znalazło się stanowisko Lasów Państwowych reprezentowane przez Nadleśnictwo Koszęcin oraz Rudy Raciborskie. Leśnicy prezentowali z dumą najnowsze osiągnięcia  i metody w produkcji  szkółkarskiej oraz programy rozwojowe Lasów Państwowych. Odwiedzający mogli wiele usłyszeć o wdrożonych pilotażowo Leśnych Gospodarstwach Węglowych oraz retencjonowaniu wody w lasach. Spośród wielu znanych osobistości nasze stanowisko odwiedzili m.in. eurodeputowany prof. Jerzy BUZEK oraz Dyrektor warszawskiego ZOO – dr Andrzej KRUSZEWICZ.

Wg informacji uzyskanych od organizatorów - Festiwal odwiedziło ok 50 tys. gości.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uwaga! Odwołane imprezy i zajęcia w Nadleśnictwach RDLP w Katowicach

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, postanowiliśmy odwołać na terenie RDLP w Katowicach zajęcia i imprezy zaplanowane w marcu i na początku kwietnia.

Oto szczegółowy ich wykaz (stan na 12 marca godz. 13.00), który w razie potrzeby będzie aktualizowany

Nadleśnictwo Andrychów

12 marca 2020 r. Spotkanie Koordynatora rejonu hodowlanego Żabi Kraj z przedstawicielami Kół Łowieckich – miejsce: biuro Nadleśnictwa Andrychów.

Nadleśnictwo Chrzanów

28 marca 2020 r. Sadzenie drzew przez członków Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie – miejsce: teren leśnictwa Piła Kościelecka.

Nadleśnictwo Katowice

Odwołuje wszystkie akcje sadzenia lasu, które miały odbywać się w marcu 2020 roku.

Z uwagi na rozwojową i nieprzewidywalną sytuację związaną z trybem postępowania z koronawirusem w Polsce odwołanie wszystkich akcji sadzenia drzew w lasach na terenie Nadleśnictwa Katowice obowiązuje również w kwietniu 2020 roku.

Do odwołania Nadleśnictwo zawiesza zajęcia w Leśnej Sali Edukacyjnej przy Nadleśnictwie Katowice ul Kijowska 37b oraz zajęć na wszystkich Ścieżkach Dydaktycznych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Katowice.

Nadleśnictwo Prudnik

 • 4 kwietnia 2020 r. Akcja odnowieniowa. „Kronodrzewko” – współorganizator -firma Malta-Decor Sp. z o.o -  Miejsce: leśnictwo Markowice.

Nadleśnictwo Wisła

 • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostają zamknięte: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej oraz wstrzymana działalność edukacyjna Wolierowej Hodowli Głuszca i Karpackiego Banku Genów, (Jaworzynka) zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla turystów indywidualnych.
 • Do 25 marca 2020 r. włącznie zostały także odwołane zajęcia cykliczne w LOEE w Istebnej tj.: Szkółka malarska Iwony Konarzewskiej;  Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”; Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Senioria; Zespół „Istebna”; Kółko szachowe.

Nadleśnictwo Zawadzkie

 • 14 marca 2020 r. Rajd „Zamek Kąty 2020” – współorganizacja z PTTK –miejsce: Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie
 • 24 marca 2020 r. Rajd Śladami Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie –miejsce: Nadleśnictwo Zawadzkie

Nadleśnictwo Złoty Potok

22 kwietnia 2020 r. Zajęcia edukacyjne – miejsce: Częstochowa, Miejskie Przedszkole nr 16

Szanowni Państwo

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

Dziękujemy za zrozumienie.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PALIWA 2020

Koszęcin, 31.12.2019 r.

Zn. spr.: SA.422.1.2019.CM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowania przetargowym na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020” w następujących ilościach:

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictw Koszęcin z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: „Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020”: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue, w następujących ilościach: 

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

- zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

            Wartość oferty brutto: 71 195,00 zł, w tym VAT: 13 211,59

            Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

            4% do ON

            4% do Benzyny bezołowiowej PB 95

            4% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konkurs na Wieczernikową Choinkę

XII Edycja Konkursu na Wieczernikową Choinkę rozpoczęta

            W dniu 20 grudnia na Jasnej Górze rozpoczął się XII Konkurs na Wieczernikową Choinkę. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych archidiecezji częstochowskiej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie ozdób choinkowych i udekorowanie wylosowanego drzewka, które Lasy Państwowe zgodnie z wieloletnią tradycją przekazują na Jasną Górę. Choinki pochodziły z czterech nadleśnictw (Gidle, Herby, Kłobuck, Złoty Potok) wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pracownicy RDLP przygotowali i podarowali własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne a Nadleśnictwo Koszęcin przekazało bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”, które zawieszono na każdym bożonarodzeniowym drzewku.

Najładniej udekorowane drzewko wybiorą jasnogórscy pielgrzymi, którzy w okresie świątecznym nawiedzać będą Jasną Górę. Corocznie na świąteczne dekoracje oddawanych jest ponad 40 tysięcy głosów – również wiernych z zagranicy.

            Tegoroczny konkurs, jak podkreśla rzecznik Jasnej Góry o. Sebastian Matecki, ma wymiar symboliczny ponieważ czterdzieści drzewek przypomina o wizycie papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 roku.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uroczyste przekazanie choinki na Jasnej Górze

Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”

            W dniu 16 grudnia 2019 roku przed szczytem Jasnej Góry, odbyło się uroczyste przekazanie i dekoracja drzewka bożonarodzeniowego. Ponad 16- metrowa choinka przyjechała na Jasną Górę z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (RDLP Radom).

            Przekazanie choinki poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, którą odprawił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra a homilię wygłosił o. Jan Poteralski.

            Na uroczystość przybyli m.in.: Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Marek Szary – zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, oraz Arkadiusz Wojciechowicz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

            Również Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
Wyświetlanie 1 - 20 z 126 rezultatów.