Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wewnętrzny na stanowisko podleśniczego

Koszęcin,  dnia 01.08.2022r.

Zn.spr.NK.1101.11.2022

 

 

OGŁOSZENIE p.o. NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

W SPRAWIE NABORU

NA  STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

(nabór wewnętrzny)

 

 

 1. ORGANIZATOR NABORU:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

            Nadleśnictwo Koszęcin

            ul. Sobieskiego 1

            42-286 Koszęcin

             

 

 1. TRYB PROWADZENIA NABORU

 

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin Naboru i Rekrutacji na wolne stanowiska pracy w PGLP LP Nadleśnictwo Koszęcin, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 9 grudnia 2021r.
 2. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych ( telefon 34 3524525 wew. 131).
 3. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe, jak również osoby z którymi pracodawca Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 2 kwietnia 2020r.

 

 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA

 

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony – 1 roku,                w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością przedłużenia umowy.       
 2. Nadleśnictwo oferuje pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji, atrakcyjnym systemie wynagradzania. Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy oraz możliwości pogłębiania wiedzy w szkoleniach.
 3. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4. Planowana data zatrudnienia: wrzesień 2022r.

 

 

 1. WYMAGANIA

 

 1. Formalne

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 3. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 5. kwalifikacje wymagane dla stanowiska Podleśniczego określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz.123).

 

 1. PREFEROWANE – mające wpływ na ocenę kandydata
 1. wykształcenie wyższe  leśne,
 2. ukończony staż w Lasach Państwowych zakończony egzaminem,
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii B, dysponowanie samochodem prywatnym                      z możliwością wykorzystywania w celach służbowych,
 4. zdany egzamin do służby leśnej,
 5. uprawnienia do wykonywania polowania.

 

 

V .   Zakres zadań przewidzianych do  wykonania na stanowisku Podleśniczego:

          

 1. Wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych, administracyjnych i ochronnych  

           związanych z realizacją zadań ustalonych dla leśnictwa  zgodnie  z aktualnie

           obowiązującymi przepisami prawa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

           Państwowe.

 

   VI . Wymagane dokumenty

 

 1. CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. list motywacyjny (wraz z adresem do korespondencji, adresem poczty e-mail, numerem telefonu) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.) 
 5. oświadczenie kandydata o aktualnym zatrudnieniu oraz przedłożenie zaświadczenia obecnego  pracodawcy w przypadku pozostawania w momencie składania aplikacji w stosunku pracy,
 6.  oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Koszęcin  (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze), opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 7. klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy, wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze), opatrzona własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 8. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze),
 9. kserokopie dokumentów  wymienionych w pkt. 3 i 4 winny posiadać klauzulę

           „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” oraz potwierdzone

            własnoręcznym czytelnym  podpisem  ubiegającego się o zatrudnienie i datą na każdym

            dokumencie. Brak w/w klauzuli oraz daty i podpisu kandydata dyskwalifikuje dokumenty

            i tym samym  spowoduje, że nie będą podlegały ocenie.   

           

 

 VII. Termin i sposób składania dokumentów.

 

 1. Wymagane dokumenty  należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podleśniczego”     w terminie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych.   
 2.  Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy. Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 3. Przesłane aplikacje będą podlegały ocenie, polegającej na weryfikacji dokumentów             i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami formalnymi i preferowanymi.

 

 1. Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostaną zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej – powiadamia się telefonicznie, sms-em lub pocztą e-mil  – podając datę i godzinę tego postępowania.

      Kandydaci Ci winni zabrać i okazać  do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: dowód  

      osobisty oraz oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4  dział  VI,

      złożonych na potrzeby naboru; ich brak może skutkować odstąpieniem przez Komisję

      rekrutacyjną od dalszego  procedowania. 

 

VIII. Informację dodatkowe

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.
 2. W przypadku braku egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego, wyłoniony kandydat zostanie skierowany na egzamin do jednostki nadrzędnej tj. RDLP w Katowicach.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej  do 3 dni roboczych po zakończeniu procedur związanych        z naborem.
 4. Istnieje możliwość  osobistego odbioru dokumentów lub  ich odesłania na adres zwrotny, po uprzednim zwróceniem się z pisemnym wnioskiem w tej sprawie przez zainteresowanego, w terminie ustalonym w zdaniu poprzednim.
 5. p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                  

 

 

 

 

Załączniki:

 1.             Oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy
 2.             Klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja o zamówieniach publicznych

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Koszęcin

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na: "Kompleksowe przygotowanie i oznakowanie przeciwpożarowe na terenie Nadleśnictwa Koszęcin – wszystkie leśnictwa".
 

Informacja dla Wykonawców:

 

Koszęcin, 08.08.2022 r.

 

Zapytanie do treści specyfikacji dotyczącej znaków – załącznik nr 1

 

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści materiał inny niż „płyta kompozytowa minimum 3 mm” do wykonania tablic, np. blacha ocynkowana?

2. Czy zamawiający dopuści słupki okrągłe metalowe, średnica min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie tablic na  materiałach:

- płyta kompozytowa minimum 3 mm,

- blacha ocynkowana minimum 0,7 mm.

2. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków o średnicy min. 48mm, ocynkowane, minimalna grubość ścianki 2,0 mm.

 


 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Rodzinny Rajd Rowerowy

 

Rodzinny Rajd Rowerowy upamiętniający 30. lecie katastrofalnego pożaru lasu, który miał miejsce w roku 1992 na terenie nadleśnictw Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn

 

Stara Kuźnia, Rudziniec, Rudy 27.08.2022 r.

 

 

 

W dniu 27 sierpnia 2022 r., na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy upamiętniający 30. lecie katastrofalnego pożaru lasu, który miał miejsce w roku 1992 na terenie nadleśnictw Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn.

 

Rowerzyści wyruszą na trasy z terenu 3 nadleśnictw: Kędzierzyn, Rudy Raciborskie, Rudziniec.

 

Cała trasa rajdu ma układ ósemki, z trzema startami i metami po jednej w każdym z wymienionych nadleśnictw. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem oraz przekazanie do właściwego nadleśnictwa wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Leśnicy wytyczyli trasy rajdowe po interesujących widokowo i przyrodniczo zakątkach nadleśnictw związanych z odbudową lasu po pożarze, który miał miejsce w roku 1992. Rowerzyści będą mieli okazję, nie tylko aktywnie spędzić czas, ale także bliżej poznać historię przywróconego przez leśników do życia przez leśników lasu.

 

Miejsca startu na terenie poszczególnych nadleśnictw:

 • Nadleśnictwo Kędzierzyn – Siedziba Nadleśnictwa Kędzierzyn, ul. Brzozowa 48, 47-246 Kotlarnia, Stara Kuźnia – start i meta.
 • Nadleśnictwo Rudziniec – Miejscowość Łącza, parking leśny za boiskiem  - start i meta.
 • Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – Miejscowość Rudy – Brantolka, parking leśny - start i meta.

 

Szczegóły dotyczące Rodzinnego Rajdu Rowerowego zamieszczono w Regulaminie ww. Rajdu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie o naborze na staż

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.: DP.1125.9.1.2022

 

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 09 września 2022 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
  2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 3. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
  3.1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1.
  3.2. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.
 4. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
  z oryginałem.
 5. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
  5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
  5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.
  5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
  W takim przypadku egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 7. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 8. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a),  listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach, tel.(32) 609-45-13.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Turniej piłki nożnej z udziałem pracowników nadleśnictwa

II miejsce dla Nadleśnictwa Koszęcin

 

W sobotnie popołudnie 25 czerwca 2022 roku, pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, wzięli udział w zmaganiach sportowych w ramach II-go Turnieju Piłki Nożnej, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie. Turniej piłki nożnej, był jednym z elementów „Pikniku rodzinnego na sportowo”.

Zawody rozpoczęły się punktualnie o 15:00 na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Cisiu. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które oprócz rywalizacji sportowej, musiały zmagać się z warunkami pogodowymi – w tym dniu żar lał się z nieba!

            Ostatecznie drużyna Nadleśnictwa Koszęcin po serii rzutów karnych zajęła II miejsce.

Hasłem przewodnim turnieju była dobra zabawa!

Nadleśnictwo Koszęcin, ufundowało puchary na rzecz turnieju.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Kolejne zajęcia edukacyjne w plenerze

„Piknik z Produktem Polskim” – stoisko edukacyjne.

W niedzielę – 26 czerwca w Woźnikach w „Parku Łany Skwer”, odbył się „Piknik z Produktem Polskim”. W trakcie pikniku odbył się I etap konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – Bitwa Regionów, który ma na celu promowanie regionalnej kuchni oraz tradycji z nią związanych.

Podczas pikniku Nadleśnictwo Koszęcin zaprezentowało swoje stoisko edukacyjne, gdzie między innymi można było sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą podczas gier i quizów, a także zapoznać się z pracą leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Zanocuj w Lesie

Od początku maja wchodzi w życie program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie” umożliwiający legalne biwakowanie miłośnikom surwiwalu i bushcraftu. We wszystkich nadleśnictwach w kraju wyznaczone zostały obszary, do tej formy rekreacji.

 

Na wszystkich obszarach objętych programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Koszęcin dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie programu – pkt. 17.

 

 

 

Informacja o obszarach programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Koszęcin objętych pracami gospodarczymi:

 

Stan na dzień 24.06.2022 r.

1. Leśnictwo Piłka - oddziały leśne: 323a, 323c - prace w toku do odwołania.

2. Leśnictwo Koszęcin - oddziały leśne: 290d, 290f, 291d, 266b - prace w toku do odwołania.

 

 

 

UWAGA POLOWANIE!

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, iż na terenie leśnictw w których znajdują się obszary programu „Zanocuj w lesie” mogą zostać zorganizowane polowanioa zbiorowe a o ich terminach będą Państwo informowani poniżej. 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Koszęcin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników turystyki leśnej, wyznaczyło specjalny obszar o powierzchni ok. 1500 hektarów, gdzie sympatycy bushcraftu i surwiwalu mogą legalnie uprawiać swoje hobby.

Program realizowany przez Nadleśnictwo Koszęcin nie jest skierowany jedynie do osób uprawiających survival, ale również dla osób lubiących spędzać wolny czas wśród natury, chcących przeżyć przygodę śpiąc w lesie, pod gołym niebem.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru - do pobrania w plikach poniżej.
informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

2 Regulaminem korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym - link do Regulaminu korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - link do mapy 

4. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - link do regulaminu, link do czaswlas.pl
5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, które oznaczone są żółtymi tablicami.

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza - formularz do pobrania w plikach poniżej, oraz przesłanie go na adres lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Mimo że pobyt krótszy niż wyżej wymieniony nie wymaga zgłoszenia, miło nam będzie jeżeli prześlą Państwo taką informację ze względów bezpieczeństwa.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Łukasz Cierpiał, tel. 575 407 949, email: lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl 

-->> LINK DO MAPY <<--

Prosimy również użytkowników programu o wypełnienie ankiety znajdującej się na poniższej stonie:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Wspólne przedsięwzięcie drogowe z Miastem Kalety

Przebudowany odcinek drogi jest kolejnym przedsięwzięciem wspólnym z Miastem Kalety, które służy zarówno społeczności lokalnej, jak i Lasom Państwowym.

Nadleśnictwo Koszęcin prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną ma na uwadze także stan dróg, którymi odbywa się transport pozyskanego drewna. Rozumiejąc potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i utrzymania dróg na swoim terenie, Nadleśnictwo Koszęcin przystąpiło do przedsięwzięcia wspólnego z Miastem Kalety polegającego na przebudowie odcinka ulicy 3 Maja w Kaletach-Drutarni.

Na podstawie zawartego porozumienia część zadania zostało sfinansowane ze środków, które Lasy Państwowe przeznaczają na wspólne przedsięwzięcia w zakresie budownictwa drogowego.

W dniu 15.06.2022 r. nastąpił końcowy odbiór robót od Wykonawcy. Protokół odbioru został podpisany przez przedstawicieli Miasta Kalety, Nadleśnictwa Koszęcin oraz Wykonawcy. Przebudowany odcinek ulicy 3 Maja otrzymał nową nawierzchnię na podbudowie z kruszywa łamanego i utwardzone pobocza.

Okoliczni mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji po równej nawierzchni, a parametry drogi dopuszczają jej użytkowanie przez zestawy samochodowe do transportu drewna.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Po raz trzeci sprzątamy z prezydentem

Lasy Państwowe rozpoczynają trzecią edycję akcji „SprzątaMy”. 15 czerwca ogólnopolskie sprzątanie lasów zainauguruje Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Para prezydencka i wolontariusze zbiorą śmieci z lasów na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.

Śmieci w lasach to problem nie tylko estetyczny. Odpady na terenach leśnych to często pułapki dla drobnych zwierząt, szczególnie dla owadów. Wabią je resztki pokarmów i napoi. Lasy Państwowe wkładają ogromny wysiłek w usuwanie śmieci z lasów. Każdego roku ich uprzątnięcie kosztuje kilkanaście milionów złotych. W ostatnich latach na ten cel wydawane jest ok. 20 mln zł. Co roku z lasów wywozi się średnio 110 tys. m3 śmieci.

 

 

Akcja, w której bierze udział Prezydent przynosi wymierne efekty w postaci uprzątniętego terenu. – Przykład, jaki daje głowa państwa, to zachęta do tego, by samemu także zebrać napotkane w lesie odpady. I przede wszystkim, by nie traktować lasów jako wysypiska śmieci – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza do udziału w akcji #sprzątaMYPodczas pierwszej akcji w 2019 r. prezydent Andrzej Duda apelował, by o czystość lasów dbali wszyscy, którzy je odwiedzają. – Postarajmy się zostawić las co najmniej w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. To znaczy: nie zostawiajmy nic; zabierzmy ze sobą wszystko, co do lasu przynieśliśmy – podkreślał.

W pierwszej akcji sprzątania wzięło udział ponad 43 tys. osób. Teraz do lasów również ruszą tysiące ochotników. Od 15 czerwca do końca roku szkolnego sprzątania lasów z udziałem lokalnych społeczności odbędą się we wszystkich 429 nadleśnictwach.

Sprzątanie lasów nawiązywało do międzynarodowej inicjatywy „Sprzątania świata", którą zapoczątkowano w Australii w 1989 r., a w Polsce odbywa się od 1994 r. Niestety, mimo wielu apeli i nagłaśniania problemu wywożenie odpadów do lasów nadal trwa. Obok drobnych śmieci porzucanych podczas wycieczek do lasu czy grzybobrania, leśnicy znajdują dzikie wysypiska z odpadami budowlanymi, oponami czy sprzętem AGD.

 

Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza do udziału w akcji #sprzątaMY

22 czerwca 2022 roku, godzina 12:00-14:00.

Miejsce rozpoczęcia akcji:
Koszęcin, parking przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Sportowej (GOSiR).

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

CIETRZEWISKO 2022 - dzień drugi

Wyjątkowo wysoki poziom uczestników konkursu, atrakcje muzyczne i kulinarne, pokazy psów myśliwskich i ptaków drapieżnych, stoiska edukacyjne – tak było w sobotę.

Sobotnie przedpołudnie zostało zdominowane przez uczestników XI Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej 11 czerwca, którzy w liczbie kilkudziesięciu przybyli do siedziby Nadleśnictwa, aby rywalizować o miejsca w poszczególnych klasach. Tegoroczna edycja Festiwalu w ocenie Jury przebiegała na wyjątkowo wysokim poziomie, który zaprezentowali wszyscy uczestnicy.

Tegoroczne Grand Prix bezapelacyjnie zdobył zespół „Jesenicti Trubaci” z Republiki Czeskiej. Zmagania konkursowe zakończył koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu formacji „DeLuxe” ze Zbąszynia prowadzony przez Agnieszkę Rybicką.

Po raz kolejny prawdziwe oblężenie przeżywało stoisko ze specjałami kuchni myśliwskiej, które z najwyższym kunsztem przygotowali myśliwi z lokalnych Kół Łowieckich. Tłumnie przybyli smakosze mogli do woli rozkoszować się niecodziennymi potrawami.

Goście CIETRZEWISKA mogli ponadto podziwiać psy myśliwskie, które zostały zaprezentowane podczas specjalnie przygotowanego pokazu. Mogliśmy podziwiać kilkanaście ras, z których każda była w sposób fachowy przedstawiona przez prowadzącego kynologa, ze zwróceniem uwagi na istotne cechy osobnicze. Wszystkie czworonogi wzbudziły ogromne zainteresowanie odwiedzających, a wyjątkową sympatią obdarzyli je najmłodsi.

Na Pikniku można było oglądać „na wyciągnięcie ręki” ptaki szponiaste, z którymi przyjechał Krzysztof Domański – sokolnik z Bełchatowa. Była to szczególna okazja, aby je poznać, ponieważ na co dzień trudno je dostrzec z uwagi na ich naturę oraz tryb życia.

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć stoiska promocyjnego marki „Dobre z Lasu” z wyśmienitymi leśnymi przysmakami.Ważnym elementem CIETRZEWISKA były stoiska lokalnych rękodzielników i oraz namioty edukacyjne, w których leśnicy z pasją opowiadali o przyrodzie i swojej pracy.

Nie zabrakło również nieco innej muzyki, którą zaprezentował znany aktor i wokalista Krzysztof Respondek, podczas swojego występu na zamkowym dziedzicu.

Drugi dzień zakończył się okolicznościowym koncertem „Z tańcem po kraju” w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który jak zawsze przyciągnął rzeszę fanów.

CIETRZEWISKO zakończyło się w niedzielę 12 czerwca uroczystą Mszą Hubertowską w zabytkowym Kościele pw. Świętej Trójcy w Koszęcinie w niepowtarzalnej oprawie muzycznej formacji „DeLuxe”.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

CIETRZEWISKO 2022

XII Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko” uważamy za otwarty

Leśny Dzień Edukacyjny – zainicjował XII edycję Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko” w Nadleśnictwie Koszęcin, cyklicznej plenerowej imprezy mającej już wieloletnią tradycję. Wydarzenie organizowane przez Lasy Państwowe przy współudziale Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Gminy Koszęcin cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym i dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Piątkowe przedpołudnie leśnicy zarezerwowali dla przedszkolaków oraz uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich, dla których przygotowali stoiska edukacyjne, doskonale wyposażone w niecodzienne pomoce dydaktyczne. Każde z nich obsługiwane przez leśnych edukatorów miało swój niepowtarzalny zestaw atrakcji, między innymi gry oraz quizy, propagujące wiedzę przyrodniczą. Zaprezentowały się również Technika Leśne z Brynka oraz Tułowic, które zachęcały starszą młodzież do wybrania zawodu leśnika. Bardzo ciekawą formę promocji swojej uczelni zaprezentowali studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa.

Dodatkową atrakcją była możliwość degustacji smakowitych wyrobów z dziczyzny oraz owoców runa leśnego, w ramach promocji projektu „Dobre z Lasu”.

Stoisko „Dobre z Lasu” cieszyło się szczególnym zainteresowaniem.Można było również podziwiać kunszt Mistrzów Polski Drwali, którzy dali pokaz najbardziej żywiołowej konkurencji, czyli okrzesywania na czas oraz spektakularnego rąbania kłody.

Leśny Dzień Edukacyjny miał w tym roku już trzecią odsłonę, a sądząc po ilości gości, którzy w liczbie kilkuset przybyli do naszego nadleśnictwa – zasługuje na kontynuację w przyszłym roku.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Kolejne zajęcia edukacyjne z udziałem przedszkolaków

Przedszkolaki z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin.

1 czerwca 2022 roku, odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania budynku naszego nadleśnictwa, a w szczególności wystaw historyczno-przyrodniczych. Największą atrakcją dla dzieciaków był eksponat wilka.

Po krótkim zwiedzaniu budynku wyruszyliśmy drogą „Kościółkową”, w kierunku miejsca turystycznego „Rendez-Vous” zlokalizowanego tuż przy zbiorniku „Siewniok”.

Tam opowiedzieliśmy przedszkolakom o pracy leśnika, a także zapoznaliśmy ich z lokalną specyfiką przyrodniczą. Ponadto udzielono też wskazówek dla najmłodszych jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z lasu.

Na koniec spotkania przyszedł czas na ognisko i pieczenie kiełbasek.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

XII Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”

Spotkajmy się w Koszęcinie w dniach 10-12.06.2022 r.

Nadleśnictwo Koszęcin jako współorganizator zaprasza na Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”, który obędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin oraz siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

W programie przewidziano różnorodne atrakcje artystyczne, w tym XI Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, koncerty, wystawy i pokazy, ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne, rywalizację w konkursach dla dzieci i wiele więcej. Tradycyjnie można będzie spróbować specjałów kuchni myśliwskiej oraz wyśmienitych wyrobów na stoisku „Dobre z Lasu”.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.W piątek stawiamy na edukację – „Leśny Dzień Edukacyjny” w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, będą z nami szkoły leśne i edukatorzy Lasów Państwowych, zapraszamy na wystawy i ekspozycje. W sobotę, główne atrakcje artystyczne, pokazy, koncerty i prezentacje. Zwieńczeniem dnia będzie koncert „Z tańcem po kraju” w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W niedzielę uroczysta Msza Hubertowska w kościele pw. św. Trójcy w Koszęcinie.

Szczegółowy program imprezy znajduje się na plakacie.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Nabór wewnętrzny - podleśniczy 05.2022

Koszęcin,  dnia 16.05.2022r.

Zn.spr.NK.1101.3.2022

 

 

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

W SPRAWIE NABORU

NA  STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

(nabór wewnętrzny)

 

 

 1. ORGANIZATOR NABORU:

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

            Nadleśnictwo Koszęcin

            ul. Sobieskiego 1

            42-286 Koszęcin

             

 

 1. TRYB PROWADZENIA NABORU

 

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin Naboru i Rekrutacji na wolne stanowiska pracy w PGLP LP Nadleśnictwo Koszęcin, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 9 grudnia 2021r.
 2. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych ( telefon 34 3524525 wew. 131).
 3. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe, jak również osoby z którymi pracodawca Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 2 kwietnia 2020r.

 

 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA

 

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony – 1 roku,                w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością przedłużenia umowy.       
 2. Nadleśnictwo oferuje pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji, atrakcyjnym systemie wynagradzania. Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy oraz możliwości pogłębiania wiedzy w szkoleniach.
 3. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4. Planowana data zatrudnienia 1 lipca 2022r.

 

 

 1. WYMAGANIA

 

 1. Formalne

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 3. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym,
 5. kwalifikacje wymagane dla stanowiska Podleśniczego określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz.123).

 

 1. PREFEROWANE – mające wpływ na ocenę kandydata
 1. wykształcenie wyższe  leśne,
 2. ukończony staż w Lasach Państwowych zakończony egzaminem,
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii B, dysponowanie samochodem prywatnym                      z możliwością wykorzystywania w celach służbowych,
 4. pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność

na stres.

 1. uprawnienia do wykonywania polowania.

 

 

V .   Zakres zadań przewidzianych do  wykonania na stanowisku Podleśniczego:

          

 1. Wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych, administracyjnych i ochronnych  

           związanych z realizacją zadań ustalonych dla leśnictwa  zgodnie  z aktualnie

           obowiązującymi przepisami prawa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

           Państwowe.

 

   VI . Wymagane dokumenty

 

 1. CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. list motywacyjny (wraz z adresem do korespondencji, adresem poczty e-mail, numerem telefonu) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.) 
 5. oświadczenie kandydata o aktualnym zatrudnieniu oraz przedłożenie zaświadczenia obecnego  pracodawcy w przypadku pozostawania w momencie składania aplikacji w stosunku pracy,
 6.  oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Koszęcin  (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze), opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 7. klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy, wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze), opatrzona własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 8. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze),
 9. kserokopie dokumentów  wymienionych w pkt. 3 i 4 winny posiadać klauzulę

           „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” oraz potwierdzone

            własnoręcznym czytelnym  podpisem  ubiegającego się o zatrudnienie i datą na każdym

            dokumencie. Brak w/w klauzuli oraz daty i podpisu kandydata dyskwalifikuje dokumenty

            i tym samym  spowoduje, że nie będą podlegały ocenie.   

           

 VII. Termin i sposób składania dokumentów.

 

 1. Wymagane dokumenty  należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podleśniczego”     w terminie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych.   
 2.  Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy. Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 3. Przesłane aplikacje będą podlegały ocenie, polegającej na weryfikacji dokumentów             i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami formalnymi i preferowanymi.

 

 1. Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostaną zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej – powiadamia się telefonicznie, sms-em lub pocztą e-mil  – podając datę i godzinę tego postępowania.

      Kandydaci Ci winni zabrać i okazać  do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: dowód  

      osobisty oraz oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4  dział  VI,

      złożonych na potrzeby naboru; ich brak może skutkować odstąpieniem przez Komisję

      rekrutacyjną od dalszego  procedowania. 

 

VIII. Informację dodatkowe

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.
 2. W przypadku braku egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego, wyłoniony kandydat zostanie skierowany na egzamin do jednostki nadrzędnej tj. RDLP w Katowicach.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej  do 3 dni roboczych po zakończeniu procedur związanych        z naborem.
 4. Istnieje możliwość  osobistego odbioru dokumentów lub  ich odesłania na adres zwrotny, po uprzednim zwróceniem się z pisemnym wnioskiem w tej sprawie przez zainteresowanego, w terminie ustalonym w zdaniu poprzednim.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                  

 

 

 

 

Załączniki:

 1.             Oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy
 2.             Klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZABIEGI OGRANICZAJĄCE MASOWE WYSTĘPOWANIE OSNUI GWIAŹDZISTEJ 2022

W maju, w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Koszęcin prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe i wzmożone występowanie populacji osnui gwiaździstej. Te zabiegi to konieczność warunkująca zachowanie trwałości drzewostanów sosnowych.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie
5-20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że skutki ich intensywnego żerowania mogą przybierać formę tzw. gołożerów, kiedy pędy sosen na dziesiątkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna zwyczajna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych drzewostanów. W starszym piśmiennictwie osnuję gwiaździstą nazywano nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada. W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski.
W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto.
W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie, efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

Nas leśników, do zachowania trwałości lasów obliguje prawo i wykonując systematyczne prace prognostyczne, poszerzamy wiedzę o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui gwiaździstej służą do tego wykonywane jesienią poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten
i kolejne etapy prac prognostycznych (obserwacje rójki i liczenie jaj w koronach) nadzoruje wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL), w przypadku naszego Nadleśnictwa ZOL w Opolu.

W leśnictwie na bieżąco, stosowanych jest wiele działań biologicznych o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Najistotniejsze, to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Wykazane podczas prac prognostycznych, przekroczone liczby krytyczne (liczby owadów wskazujące na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji jest zabieg z zastosowaniem środka 

ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające z użyciem środków ochrony roślin
i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie prowadzi się ich na tzw. wszelki wypadek. Wykonuje się je wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia trwałości drzewostanów.

Planowane zabiegi organizowane są zgodnie z przepisami regulującymi stosowanie środków ochrony roślin, m. in. z wypełnieniem ustawowego obowiązku zgłoszenia min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa planów zabiegów. Do ostatniego dnia, zakwalifikowane do zabiegów powierzchnie są weryfikowane przez profesjonalistów z Zespołu Ochrony Lasu na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, choćby w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów, składających się na zespół czynników tworzących opór środowiska.

Na wyznaczonych powierzchniach pól zabiegowych wykonywany jest tylko jeden zabieg ograniczania populacji owada w roku, w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Termin „ograniczanie”, nie jest używany tutaj bez powodu, bowiem w leśnictwie zabiegi ochronne nigdy nie mają na celu całkowitego wyeliminowania populacji owadów liściożernych, zagrażających trwałości drzewostanów, a jedynie ograniczenie ich liczebności do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla chronionych drzew leśnych. Owady, których populacje są ograniczane stanowią bowiem naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ograniczania osnui gwiaździstej prowadzone będą z zastosowaniem środka ochrony roślin o nazwie handlowej Dimilin 480 SC. Preparat ten zawiera w 1 litrze koncentratu stężonej zawiesiny 480 g (40,03%) diflubenzuronu. Dimmilin 480 SC jest powszechnie wykorzystywany w uprawach sadowniczych do selektywnego ograniczania liczebności m.in. populacji owocówki jabłkóweczki, owocówki śliwkóweczki, toczyka gruszowiaczka i miodówki gruszowej. Diflubenzuron to nazwa zwyczajowa substancji biologicznie czynnej, należącej do grupy syntetycznych inhibitorów syntezy chityny (inhibitorów linienia). Diflubenzuron stosowany w formie preparatu DIMILIN 480 SC wykazuje działanie żołądkowe, a więc ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego nim igliwia sosnowego. Żołądkowe działanie diflubenzuronu polega na uniemożliwieniu produkcji chityny, co

powoduje, że larwa w trakcie linienia nie może zrzucić starego oskórka, w wyniku czego jej wzrost i przeobrażenie w owada doskonałego staje się  niemożliwe. Diflubenzuron działa więc selektywnie, bo tylko na roślinożerne stadia larwalne owadów. Ujawnia też działanie owicydowe (jajobójcze), co oznacza, że z jaj traktowanych tym preparatem nie wylęgają się larwy lub zamierają wkrótce po wylęgu. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Dimilin 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU-5000. Insektycyd będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g substancji aktywnej na 1 ha zagrożonego drzewostanu. Ultra mała dawka preparatu zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha.

Zainstalowany w kabinie samolotu system DGPS Agro składa się z wysokiej jakości odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems), który umożliwia prowadzenie samolotu w torze lotu z dokładnością do ±1 m. Technologia GPS oznacza, że zabieg jest wykonywany dokładnie na wcześniej wskazanych powierzchniach (polach zabiegowych), najbardziej narażonych na żerowanie larw osnui. Możliwe jest także precyzyjne wyznaczenie i omijanie stref ochronnych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Rozpylana z powietrza mgiełka cieczy użytkowej osadza się w koronach drzew,
w zasadzie nie przenikając do niższych warstw lasu.
Do jego dna dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym ustawowym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informujemy także o 24-godzinnym okresie karencji, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta to okres do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin możliwe jest tylko w razie zachowania minimalnych odległości od wód, pasiek, dróg, nieużytków, czy osiedli ludzkich, przy wilgotności względnej powietrza nie mniejszej niż 60% i prędkości wiatru nie przekraczającej 3-4 m/s. Zabiegi wykonuje się przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, minimalizując ryzyko zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie tereny
i spłukania jej z igieł.

Niewątpliwą zaletą lotniczej aplikacji insektycydu Dimilin 480 SC techniką ultraniskich dawek objętościowych jest fakt, że we właściwym i relatywnie krótkim terminie do środowiska zostanie wprowadzona minimalna dawka zawartej w nim substancji aktywnej.

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających
i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat.

Zabiegi prowadzone będą wyłącznie w godzinach wczesnorannych
i późnowieczornych, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół, zgodnej z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin.

Ograniczanie nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 100 ha, w leśnictwach Koszęcin i Brusiek, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Koszęcin oraz Miasta Kalety.

 

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.
Samo wykonanie zabiegu podlega kontroli przez uprawnione instytucje zewnętrzne - Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Należy też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów – drapieżników bądź pasożytów.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Nowa ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Koszęcin

Dydaktyczna ścieżka pieszo-rowerowa „SZLAKIEM KROPLI WODY”.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej nowo utworzonej ścieżki dydaktycznej „Szlakiem kropli wody”.

Jak sama nazwa sugeruje, poświęcona jest ona wodzie, a w szczególności jej retencjonowaniu, ochronie i znaczeniu dla obszarów leśnych.

Miłośnicy przyrody, swą przygodę na ścieżce mogą rozpocząć w miejscowości Koszęcin lub Piłka. Trasa wyposażona jest w tablice informacyjne, a także znaki kierunkowe. Dodatkowo przygotowano folder o przedmiotowej ścieżce, który można pobrać i wydrukować samemu, bądź uzyskać go w siedzibie nadleśnictwa.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy do odwiedzin i życzymy udanych wypadów na łono natury.

 

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Kolejna akcja sadzenia

Wiosenne sadzenie lasu pod nazwą „Nie będzie nas, będzie las”.

W środę - 11 maja 2022 roku, na terenie leśnictwa Piasek, odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne. Tym razem tematem przewodnim była praca leśnika, a mianowicie odnowienia lasu – czyli wprowadzanie (sadzenie) młodego pokolenia lasu.

Na zakończenie, odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasekW spotkaniu uczestniczyli uczniowie VII klasy Podstawowej w Strzebiniu. Po krótkiej prelekcji edukacyjnej co do zasad prawidłowej techniki sadzenia przyszedł czas na praktykę. Uczniowie ochoczo zabrali się do pracy. Posadzono łącznie 200 sadzonek.

Warto dodać, że akcje sadzenia lasu ze Szkołą Podstawową w Strzebiniu stały się tradycją i są obowiązkowym punktem w corocznym kalendarzu edukacyjnym nadleśnictwa i szkoły.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY NADLESNICTWA KOSZĘCIN OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY "PIŁKA"

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Piłka", z dniem 1 kwietnia 2021 roku zacznie funkcjonować punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny (PSBD).

 

Podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

PSBD posiada Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: 24075676,

nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny jest nadzorowana przez lekarzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w punkcie zlokalizowanym pod poniższym adresem: (odbiór tusz): ul. Bema 3,42-286 Koszęcin

 

Telefon kontaktowy bezpośredni: 34 352 45 26 wew. 333

 

Osoby chętne do zakupu dziczyzny pochodzącej z zarządzanego OHZ „Piłka” proszone są o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, dostępnym do pobrania poniżej i postępowania zgodnie z jego wskazówkami.

 

Zamówienia prosimy składać pisemnie na poniższy adres:

Nadleśnictwo Koszęcin,

ul. Sobieskiego 1

42-286 Koszęcin

lub na adres e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Dostępność dziczyzny w ciągu roku:

 • Jeleń (przybliżona waga tuszy: 30 do 120kg) od 1 stycznia do końca lutego; od 21 sierpnia do 31 grudnia
 • Dzik (przybliżona waga tuszy: 20 do 100 kg) dostępność cały rok

 

Do pobrania:

 1. Regulamin sprzedaży bezpośredniej
 2. Cennik tusz zwierzyny sprzedawanych w punkcie sprzedaży bezpośredniej
 3. Druk zgłoszenia zamówienia dziczyzny
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Goście z Ukrainy sadzili drzewka

Usłyszeliśmy od nich, iż są bardzo dumni z faktu, że w tak symboliczny sposób mogli wyrazić swoją wdzięczność za pomoc i wsparcie, jakie nieustannie otrzymują od Polaków.

Pod koniec kwietnia do Nadleśnictwa wpłynęła niecodzienna propozycja od grupy ukraińskich uchodźców, przebywających od kilku tygodni w Koszęcinie. Z własnej inicjatywy zadeklarowali pomoc w pracach leśnych, związanych z prowadzoną aktualnie akcją odnowieniowo-zalesieniową.

Zaakceptowaliśmy tę nieco zaskakującą propozycję, zastanawiając się jakiego typu prace powierzyć naszym przyjaciołom z Ukrainy, mając na uwadze fakt, iż są głównie matki z dziećmi.

Zaplanowaliśmy dla nich posadzenie kilkunastu arów 5-letnich jodełek koreańskich w miejscu, w którym powstaje plantacja choinkowa. Założyliśmy, iż będą to ciekawe zajęcia edukacyjne w terenie, wiedząc, iż ludzie ci nigdy wcześniej tego nie robili.

Spotkaliśmy się w piękny wiosenny poranek 28 kwietnia z grupą 18 osób, które w praktyczne tajniki sadzenia lasu wprowadził Nadleśniczy.

Nasi goście z ogromnym zapałem i entuzjazmem przystąpili do pracy. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, iż zamiast zaplanowanych kilkunastu arów postanowili posadzić wszystkie sadzonki jodły tj. 1600 szt. przygotowane na całą 1,5 ha powierzchnię przeznaczoną na plantację.

Akcję pod okiem naszych kolegów zakończyli w niespełna 4 godziny.


 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

INFORMACJA

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, iż dnia 02 maja 2022 roku siedziba Nadleśnictwa będzie nieczynna dla petentów.

za utrudnienia przepraszamy.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.