Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym

Regulamin korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym tj. szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koszęcin

 

 

 1. Nadleśnictwo Koszęcin nie jest organizatorem turystyki pieszej, rowerowej lub pieszo-rowerowej.   
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.
 3. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 4. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe są dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku (od świtu do zmroku), za wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia o czym nadleśnictwo poinformuje na swojej stronie internetowej.
 5. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym, rowerowym lub pieszo-rowerowym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary, drzewa ścięte przez bobry itp.
 6. Na odcinkach szlaku, będącego jednocześnie drogą leśną może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują wtedy ogólne przepisy ruchu drogowego.
 7. Szlaki turystyczne – piesze, rowerowe lub pieszo-rowerowe nie są strzeżone w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tego miejsca.
 8. Każda osoba korzystająca ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 9. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 10. Osobom korzystającym ze szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych zabrania się:

10.1. niszczenia infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków,

10.2. użytkowania infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych niezgodnie z jej przeznaczeniem,

10.3. niszczenia zieleni,

10.4. zaśmiecania terenu,

10.5. hałasowania,

10.6. płoszenie zwierząt,

10.7. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci bądź pozostawiania ich luzem,

10.8. puszczania luzem zwierząt domowych,

10.9. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznychfajerwerków,

10.10. Poruszania się pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem:

a) pojazdów służb ratunkowych,

b) pojazdów uprawnionych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w nadleśnictwie,

c) fragmentów szlaków będących drogami publicznymi.

 1. Należy korzystać z infrastruktury znajdującej się wzdłuż szlaków turystycznych zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Podczas korzystania ze szlaków turystycznych należy mieć wzgląd na innych użytkowników znajdujących się w obrębie szlaku.
 3. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 4. W obrębie szlaków turystycznych mogą znajdować się gady np. żmija zygzakowata. W przypadku ugryzienia należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 5. W obrębie szlaków turystycznych mogą przebywać dziko żyjące zwierzęta, nie należy ich płoszyć.
 6. Osoba korzystająca ze szlaków turystycznych odpowiedzialna jest za zabrane ze sobą zwierzęta domowe w tym sprzątanie po nich.
 7. Rozpalenie ogniska w miejscach do tego wyznaczonych, możliwe jest tylko i wyłączenie po uzyskaniu zgody przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 8. Udostępnienie szlaków turystycznych do celów organizacji imprez o charakterze masowym, określa odrębne zarządzenie i może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Nadleśniczego z zachowaniem formy pisemnej.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy z niniejszym regulaminem oraz poinformowania uczestników o potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników a także odpowiada materialnie za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania.
 10. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu.
 11. Nadleśnictwo Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją zdarzeń losowych – w tym działania czynników atmosferycznych.
 12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za choroby nabyte na skutek korzystania ze szlaków turystycznych (np. choroby odkleszczowe itp.)
 13. W przypadku zauważenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112 lub bezpośrednich numerów do poszczególnych służb: Policja 997, Straż pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999.
 14. Wszelkie uwagi użytkowników proszę zgłaszać miejscowym Leśniczym (numery podane na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce KONTAKT-> LEŚNICTWA lub do biura nadleśnictwa telefonicznie 34/3524525, bądź drogą elektroniczną na adres: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 29/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
Marta
Wszędzie RODO do znudzenia... kiedyś wszystko było prostsze...
<a href="http://agileadept.pl/">http://agileadept.pl/</a>
Zamieszczone 27.08.21 08:25.