Asset Publisher Asset Publisher

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY NADLESNICTWA KOSZĘCIN OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY "PIŁKA"

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Piłka", z dniem 1 kwietnia 2021 roku zacznie funkcjonować punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny (PSBD).

 

Podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

PSBD posiada Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: 24075664,

nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny jest nadzorowana przez lekarzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.

 

Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w punkcie zlokalizowanym pod poniższym adresem: (odbiór tusz): ul. Bema 3,42-286 Koszęcin

 

Telefon kontaktowy bezpośredni: 34 352 45 26 wew. 333

 

Osoby chętne do zakupu dziczyzny pochodzącej z zarządzanego OHZ „Piłka” proszone są o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, dostępnym do pobrania poniżej i postępowania zgodnie z jego wskazówkami.

 

Zamówienia prosimy składać pisemnie na poniższy adres:

Nadleśnictwo Koszęcin,

ul. Sobieskiego 1

42-286 Koszęcin

lub na adres e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

 

Dostępność dziczyzny w ciągu roku:

  • Jeleń (przybliżona waga tuszy: 30 do 120kg) od 1 stycznia do końca lutego; od 21 sierpnia do 31 grudnia
  • Dzik (przybliżona waga tuszy: 20 do 100 kg) dostępność cały rok

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży bezpośredniej
  2. Cennik tusz zwierzyny sprzedawanych w punkcie sprzedaży bezpośredniej
  3. Druk zgłoszenia zamówienia dziczyzny
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zakończenie naprawy grobli w rezerwacie „Jeleniak-Mikuliny”

Jesteśmy przekonani, że przyroda w perspektywie najbliższej przyszłości odwdzięczy się nam swoim pięknem i bioróżnorodnością za poniesione trudy i nakłady

     Pod koniec kwietnia br. po prawie 7 miesiącach intensywnych prac ukończono kompleksowy remont grobli czołowej w rezerwacie. Jak wcześniej informowaliśmy, zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Koszęcin, wszelkie prace na tym terenie mogły rozpocząć się dopiero po 15 października, tj. po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. Ponadto dodatkowym obostrzeniem był fakt, iż poza kilkoma drzewami kolidującymi z planowanym zadaniem nie wolno było usuwać innych rosnących na grobli. Z takim zadaniem zmierzył się Wykonawca robót firma RPM S.A. z Lublińca. Najtrudniejszym jednak wyzwaniem było wykonanie kluczowego elementu dla całości inwestycji, jakim było urządzenie przelewowo-upustowe tzw. mnich, którego budowa musiała być zakończona przed nastaniem mrozów. Spełnia on najważniejszą rolę, służąc do utrzymania właściwego poziomu wody w rezerwacie. Jego konstrukcja wymagała zastosowania etapowej technologii budowy przy użyciu lanego betonu, o parametrach przewidzianych dla budowli hydrotechnicznych. Dowóz na miejsce, wymagał wykonania czasowej drogi technologicznej z płyt betonowych, biegnącej poza rezerwatem równolegle do grobli, tak aby nie uszkodzić rosnących na niej drzew. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, pod której nadzorem przyrodniczym prowadzona była całość prac, ukończenie mnicha w możliwie najszybszym terminie, pozwoliłoby na częściowe podpiętrzenie wody w rezerwacie, dając szansę żurawiom na przystąpienie do lęgów.

     Sprawna organizacja i wieloletnie doświadczenie Wykonawcy pozwoliło na realizację tego etapu budowy zgodnie z oczekiwaniami, dzięki czemu gromadzenie wody było możliwe już pod koniec marca. W tym samym czasie trwały prace obejmujące całkowitą odbudowę korpusu grobli na odcinku ok. 20 metrów, w miejscu posadowienia nowego mnicha oraz niwelacja i wzmacnianie jej korony na długości ponad 600 metrów. Wykonano również 2 układy przelewowe tzw. przelewy burzowe o długości 31 i 20 metrów z narzutem kamiennym, wzmocnione ściankami szczelnymi. Ich zadaniem jest odprowadzanie wód nadmiarowych z rezerwatu, co uchroni groblę przed rozmyciem w przypadku wezbrań powodziowych. Ponadto oczyszczono i udrożniono ponad 740 metrów rowów odpływowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania grobli z zachowaniem naturalnego ich przebiegu.

     Dzięki tej inwestycji uda się na długo podtrzymać główny cel zapisany w akcie powołania rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny” w 1957 roku, jakim jest zachowanie śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi. W efekcie końcowym doprowadzimy do spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, a powstałe tam całoroczne rozlewisko o powierzchni kilkunastu hektarów będzie miało istotny wpływ na warunki wilgotnościowe na znacznie większym obszarze, będącym środowiskiem życia wielu organizmów bagienno-szuwarowych. Jesteśmy przekonani, że przyroda w perspektywie najbliższej przyszłości odwdzięczy się nam swoim pięknem i bioróżnorodnością za poniesione trudy i nakłady.

     Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu uzyskanym z programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy współudziale środków własnych Lasów Państwowych.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ZABIEGI OGRANICZAJĄCE MASOWE WYSTĘPOWANIE OSNUI GWIAŹDZISTEJ

W maju, w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Koszęcin prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe i wzmożone występowanie populacji osnui gwiaździstej. Te zabiegi to konieczność warunkująca zachowanie trwałości drzewostanów sosnowych.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie
5-20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że skutki ich intensywnego żerowania mogą przybierać formę tzw. gołożerów, kiedy pędy sosen na dziesiątkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna zwyczajna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych drzewostanów. W starszym piśmiennictwie osnuję gwiaździstą nazywano nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada. W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski.
W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto.
W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie, efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

Nas leśników, do zachowania trwałości lasów obliguje prawo i wykonując systematyczne prace prognostyczne, poszerzamy wiedzę o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui gwiaździstej służą do tego wykonywane jesienią poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten
i kolejne etapy prac prognostycznych (obserwacje rójki i liczenie jaj w koronach) nadzoruje wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL), w przypadku naszego Nadleśnictwa ZOL w Opolu.

W leśnictwie na bieżąco, stosowanych jest wiele działań biologicznych o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Najistotniejsze, to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Wykazane podczas prac prognostycznych, przekroczone liczby krytyczne (liczby owadów wskazujące na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji jest zabieg z zastosowaniem środka 

ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające z użyciem środków ochrony roślin
i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie prowadzi się ich na tzw. wszelki wypadek. Wykonuje się je wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia trwałości drzewostanów.

Planowane zabiegi organizowane są zgodnie z przepisami regulującymi stosowanie środków ochrony roślin, m. in. z wypełnieniem ustawowego obowiązku zgłoszenia min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa planów zabiegów. Do ostatniego dnia, zakwalifikowane do zabiegów powierzchnie są weryfikowane przez profesjonalistów z Zespołu Ochrony Lasu na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, choćby w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów, składających się na zespół czynników tworzących opór środowiska.

Na wyznaczonych powierzchniach pól zabiegowych wykonywany jest tylko jeden zabieg ograniczania populacji owada w roku, w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Termin „ograniczanie”, nie jest używany tutaj bez powodu, bowiem w leśnictwie zabiegi ochronne nigdy nie mają na celu całkowitego wyeliminowania populacji owadów liściożernych, zagrażających trwałości drzewostanów, a jedynie ograniczenie ich liczebności do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla chronionych drzew leśnych. Owady, których populacje są ograniczane stanowią bowiem naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ograniczania osnui gwiaździstej prowadzone będą z zastosowaniem środka ochrony roślin o nazwie handlowej Dimilin 480 SC. Preparat ten zawiera w 1 litrze koncentratu stężonej zawiesiny 480 g (40,03%) diflubenzuronu. Dimmilin 480 SC jest powszechnie wykorzystywany w uprawach sadowniczych do selektywnego ograniczania liczebności m.in. populacji owocówki jabłkóweczki, owocówki śliwkóweczki, toczyka gruszowiaczka i miodówki gruszowej. Diflubenzuron to nazwa zwyczajowa substancji biologicznie czynnej, należącej do grupy syntetycznych inhibitorów syntezy chityny (inhibitorów linienia). Diflubenzuron stosowany w formie preparatu DIMILIN 480 SC wykazuje działanie żołądkowe, a więc ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego nim igliwia sosnowego. Żołądkowe działanie diflubenzuronu polega na uniemożliwieniu produkcji chityny, co

powoduje, że larwa w trakcie linienia nie może zrzucić starego oskórka, w wyniku czego jej wzrost i przeobrażenie w owada doskonałego staje się  niemożliwe. Diflubenzuron działa więc selektywnie, bo tylko na roślinożerne stadia larwalne owadów. Ujawnia też działanie owicydowe (jajobójcze), co oznacza, że z jaj traktowanych tym preparatem nie wylęgają się larwy lub zamierają wkrótce po wylęgu. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Dimilin 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU-5000. Insektycyd będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g substancji aktywnej na 1 ha zagrożonego drzewostanu. Ultra mała dawka preparatu zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha.

Zainstalowany w kabinie samolotu system DGPS Agro składa się z wysokiej jakości odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems), który umożliwia prowadzenie samolotu w torze lotu z dokładnością do ±1 m. Technologia GPS oznacza, że zabieg jest wykonywany dokładnie na wcześniej wskazanych powierzchniach (polach zabiegowych), najbardziej narażonych na żerowanie larw osnui. Możliwe jest także precyzyjne wyznaczenie i omijanie stref ochronnych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Rozpylana z powietrza mgiełka cieczy użytkowej osadza się w koronach drzew,
w zasadzie nie przenikając do niższych warstw lasu.
Do jego dna dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym ustawowym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informujemy także o 24-godzinnym okresie karencji, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta to okres do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin możliwe jest tylko w razie zachowania minimalnych odległości od wód, pasiek, dróg, nieużytków, czy osiedli ludzkich, przy wilgotności względnej powietrza nie mniejszej niż 60% i prędkości wiatru nie przekraczającej 3-4 m/s. Zabiegi wykonuje się przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, minimalizując ryzyko zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie tereny
i spłukania jej z igieł.

Niewątpliwą zaletą lotniczej aplikacji insektycydu Dimilin 480 SC techniką ultraniskich dawek objętościowych jest fakt, że we właściwym i relatywnie krótkim terminie do środowiska zostanie wprowadzona minimalna dawka zawartej w nim substancji aktywnej.

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających
i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat.

Zabiegi prowadzone będą wyłącznie w godzinach wczesnorannych
i późnowieczornych, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół, zgodnej z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin.

Ograniczanie nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 112 ha, w leśnictwach Koszęcin: – 16 ha i Brusiek – 96 ha, położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Koszęcin oraz Miasta Kalety.

 

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.
Samo wykonanie zabiegu podlega kontroli przez uprawnione instytucje zewnętrzne - Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Należy też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów – drapieżników bądź pasożytów.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE – ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN

8 maja 2021 roku, odbyła się piesza wycieczka po koszęcińskich lasach dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oddział w Częstochowie. Pogoda w tym dniu była zmienna, lecz na większości trasy łaskawa dla uczestników.

     Wycieczka rozpoczęła się w Koszęcinie, na miejscu postoju pojazdów i wiodła drogą „Kościółkową” wśród koszęcińskich lasów, w kierunku miejsca turystycznego „Rendez-Vous” zlokalizowanego tuż przy zbiorniku „Siewniok”. Tam odbyła się pierwsza przerwa w Naszym spacerze.

     Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę mijając Rezerwat Przyrody „Jeleniak – Mikuliny” – miejscowość Piłka, dotarliśmy na miejsce postoju „Uroczysko Potempowe”, gdzie przyszedł czas na kolejny odpoczynek. Dalsza droga wśród kompleksów leśnych prowadziła z powrotem do Koszęcina, a mianowicie jego centrum gdzie siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

     Podczas całej wycieczki przybliżono zagadnienie z zakresu gospodarki leśnej w tym pracy leśnika i problemów z jakimi się zmagamy podczas codziennej pracy, ochrony przyrody (rewitalizacji rezerwatu „Jeleniak – Mikuliny”), ochrony przeciwpożarowej lasów a także projektów i programów, które Lasy Państwowe realizują na rzecz lasów i społeczeństwa.

     Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało założone w Warszawie w styczniu 1918 roku. Głównym celem PTG są działania na rzecz rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Częstochowski Oddział PTG powstał w 1947 roku.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

BIEGAM BO LUBIĘ LASY!!!

Już od 8 maja (sobota), zapraszamy na bezpłatne treningi biegowe po koszęcińskich lasach w ramach „Ogólnopolskiej akcji treningów leśnych – Trenuj w lesie”

Treningi odbywać się będą w każdą sobotę od 08.05. do 27.06. punktualnie od godziny 11:00 i prowadzone będę przez profesjonalnego trenera biegowego – zbiórka przy parkingu GOSiR w Koszęcinie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI !!!

 

Więcej informacji na stronie www.biegambolubie-lasy.pl

 

Regulamin do pobrania ponizej.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) wraca do lasów

6 maja 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Koszęcin posadzono 400 sadzonek Jarzębu Brekinii.

Gatunek ten znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Aby posadzić go w naszych lasach, konieczne było uzyskanie odpowiedniej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W akcję wprowadzania zagrożonego gatunku Jarzębu Brekini włączyły się również inne nadleśnictwa zgrupowane w katowickiej Dyrekcji: Kędzierzyn, Namysłów, Pruszków, Turawa, Opole, Katowice, Kłobuck, Rudy Raciborskie i Ustroń.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

„Trening IV KD” – w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

1 maja 2021 roku na terenie lasów Nadleśnictwa Koszęcin, odbył się trening biegowy na świeżym powietrzu

Pomimo opadów deszczu w treningu uczestniczyło około 250 osób.

Podczas treningu pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, promowali Lasy Państwowe na swoim stoisku edukacyjnym, na którym można było również sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie z pytaniami o tematyce leśnej. Do wygrania były gadżety z logo Lasów Państwowych.

Organizacja treningu w pierwszy długi weekend majowy, miała również wymiar historyczny związany ze 100-leciem wybuchu III Powstania Śląskiego, 230. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Świętem Pracy oraz Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zanocuj w Lesie

Od początku maja wchodzi w życie program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie” umożliwiający legalne biwakowanie miłośnikom surwiwalu i bushcraftu. We wszystkich nadleśnictwach w kraju wyznaczone zostały obszary, do tej formy rekreacji.

Nadleśnictwo Koszęcin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników turystyki leśnej, wyznaczyło specjalny obszar o powierzchni ok. 1500 hektarów, gdzie sympatycy bushcraftu i surwiwalu mogą legalnie uprawiać swoje hobby.

Program realizowany przez Nadleśnictwo Koszęcin nie jest skierowany jedynie do osób uprawiających survival, ale również dla osób lubiących spędzać wolny czas wśród natury, chcących przeżyć przygodę śpiąc w lesie, pod gołym niebem.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru - do pobrania w plikach poniżej.
informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

2 Regulaminem korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym - link do Regulaminu korzystania z obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - link do mapy 

4. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - link do regulaminu, link do czaswlas.pl
5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, które oznaczone są żółtymi tablicami.

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza - formularz do pobrania w plikach poniżej, oraz przesłanie go na adres lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Mimo że pobyt krótszy niż wyżej wymieniony nie wymaga zgłoszenia, miło nam będzie jeżeli prześlą Państwo taką informację ze względów bezpieczeństwa.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Łukasz Cierpiał tel. 575 407 949, email: lukasz.cierpial@katowice.lasy.gov.pl 

-->> LINK DO MAPY <<--

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Trenuj w lesie

Ogólnopolska akcja leśnych treningów

 

 

Już niedługo, również na terenie Nadleśnictwa Koszęcin, odbędą się treningi w ramach Ogólnopolskiej akcji „Trenuj w lesie” – zapraszamy do odwiedzin naszej strony. Wkrótce więcej informacji.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Drzewko dla Ziemi

27 kwietnia 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu odbyła się akcja „Drzewko dla Ziemi”.

Celem akcji było skoncentrowanie uwagi Uczniów na rolę drzew w Naszym codziennym życiu.

Ze względów bezpieczeństwa w sytuacji epidemii, posadzono symbolicznie jedno drzewko na szkolnym placu, a pozostałe rozdano Uczniom szkoły, aby mogli je posadzić na swoich posesjach włączając w akcje swoje rodziny.

Dziękujemy Pracownikom SP w Strzebiniu, szczególnie Pani Ewie Krus za aktywną współpracę w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Powrót do naturalnego środowiska z Leśnego Pogotowia.

Dnia 23.04.2021r. na terenie Leśnictwa Zielona wróciły do swojego naturalnego środowiska dziko żyjące zwierzęta.

Był to Puszczyk Zwyczajny (Strix aluco) - leczony w Leśnym Pogotowiu, oraz cztery Bobry Europejskie (Castor fiber) – odłowione z miejsc zagrażających im życiu. Była to już kolejna wizyta Pana Jacka Wąsińskiego, który jest opiekunem Leśnego Pogotowia w Mikołowie dla dziko żyjących zwierząt.

 

 

 

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

COVID-19

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Nadleśnictwo informuje, że odwołuje wszelkie spotkania i zajęcia edukacyjne, a także inne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz. 

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie wprowadza się zmianę w organizacji pracy biura Nadleśnictwa. Interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Kasa Nadleśnictwa Koszęcin z dniem 02.11.2020 zostaje zamknięta do odwołania.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń GIS.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Pierwszy Dzień Wiosny 2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Pierwszy Dzień Wiosny” 2021 organizowanego przez Sekcję Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników przy współpracy z Zakładem Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Szczegóły projektu oraz regulamin zamieszczono poniżej.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

PRZYGOTOWANIA DO PROGRAMU „ZANOCUJ W LESIE” – TRWAJĄ

 

                Już niedługo, również w Nadleśnictwie Koszęcin, miłośnicy nocowania w lesie będą mogli realizować swoje pasje. Trwają prace nad wyznaczeniem obszarów, które pozwolą korzystać z tej formy wypoczynku bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

                Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/latwiej-zanocujesz-na-dziko-w-lasach-panstwowych-1 a już wkrótce również na naszej stronie internetowej.  

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Kommentar hinzufügen
Andrzej
Wypada podziękować - chapeau bas! Dziękuję, że w programie znalazła się Piłka, Kokotek i Potempowe. Czas wyruszyć w bory!
Verfasst am 29.04.21 08:06.

Przedterminowe zakończenie przebudowy zbiornika wodnego „Rysowce”

Zbiornik po przebudowie uzyskał powierzchnię 1,59 ha lustra wody, a jego pojemność przy maksymalnym napełnieniu to 19600 m3

 

 

            W drugiej dekadzie stycznia br. Wykonawca robót – RPM Spółka Akcyjna z Lublińca, poinformował Nadleśnictwo o zakończeniu robót związanych z przebudową wielofunkcyjnego zbiornika wodnego, znanego pod lokalną nazwą „Rysowce” w leśnictwie Strzebiń (wcześniej leśnictwo Piasek). Przypomnijmy, iż realizacja zadania o wartości przekraczającej 1,0 mln zł obejmującego kompleksowe oczyszczenie czaszy zbiornika z osadów, renowację rowów opaskowych, wymianę mnicha spustowego oraz przebudowę grobli rozpoczęła się na początku czerwca 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, wymagało wcześniejszego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich, jak również uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Ponadto zgodnie z wymogami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Koszęcin, prace od samego początku były wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym.

            Roboty przebiegały bardzo sprawnie, mimo obfitych opadów deszczu, które kilkukrotnie uniemożliwiły ich normalny przebieg, powodując nieplanowane przestoje. Jednak mimo tych przeszkód, dzięki wyjątkowej logistyce oraz sprawności Wykonawcy udało się zrealizować zadanie z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Czynności związane z odbiorem końcowym zostały zakończone pod koniec stycznia br. Zbiornik po przebudowie uzyskał powierzchnię 1,59 ha lustra wody, a jego pojemność przy maksymalnym napełnieniu to 19600 m3. Aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, którą wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

            Realizacja inwestycji była możliwa dzięki znacznemu wsparciu uzyskanemu w ramach programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przy współudziale środków własnych Lasów Państwowych.

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

               

 

 

                W dniu 25.03.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Koszęcin.

Treść Regulaminu do pobrania poniżej.

 

 

                W dniu 29.01.2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie wprowadzenia do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadleśnictwo Koszęcin.

Treść Regulaminu do pobrania poniżej.

 

 

                Uprasza się wszystkich użytkowników dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin o przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminach dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników oraz ochrony wspólnego dobra jakim są lasy.

 

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Pomagamy i dokarmiamy

Tegoroczne spotkanie dla uczniów klas pierwszych odbyło się pod nazwą „Pomagamy i dokarmiamy”.

Za oknem śnieg, mróz więc to najwyższa pora aby rozpocząć dokarmianie ptaków!

 

            27 stycznia 2021 roku, pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wybrali się do Szkoły Podstawowej w Strzebiniu, na trwającą już od wielu lat akcję zimowego dokarmiania ptaków. Tegoroczne spotkanie dla uczniów klas pierwszych odbyło się pod nazwą „Pomagamy i dokarmiamy”.

            Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii placu otaczającego szkołę podstawową i rozpoczęło się od krótkiego „sprawdzianu” wiedzy – jakie to ptaki przylatują do naszych karmników.

Następnie omówiono wspólnie czym dokarmiać i jak to robić mądrze. Dzieciaki bez problemu wymieniły kilka najważniejszych zasad o których należy pamiętać aby pomóc ptakom w zimie, a nie im zaszkodzić. Wśród tych zasad wymieniono:

- termin rozpoczęcia dokarmiania,

- regularność uzupełniania jedzenia i świeżej wody,

- higiena w miejscu dokarmiania,

- rodzaj pokarmów.

            Korzystając ze spotkania pracownicy nadleśnictwa, przekazali jeszcze kilka ważnych informacji między innymi: gdzie ustawić karmnik, aby ptaki mogły w bezpieczny sposób z niego korzystać. Wspomniano też o dokarmianiu dużych ptaków takich jak łabędzie czy kaczki krzyżówki oraz omówiono jak zbudować podsyp, który posłuży do dokarmiania bażantów i kuropatw na terenach polnych.   

Ponadto opowiedzieliśmy dzieciakom, jak w łatwy sposób przyozdobić swój ogród, aby stał się jednocześnie ptasią stołówką w zimie. Wspomniano tutaj o sadzeniu rodzimych krzewów takich jak bez czarny i koralowy, jarząb pospolity, dereń, głóg, dzika róża czy kalina koralowa.

            Na koniec spotkania, rozwiesiliśmy wspólnie kilka „ptasich pyz”, czyli gotowych kul, które w składzie mają tłuszcz i różnego rodzaju nasiona. Ponadto dzieciaki otrzymały słonecznik, którym będą uzupełnić karmniki zlokalizowane na terenie szkolnego podwórka.

            Warto również wspomnieć, że do akcji włączyli się też uczniowie starszych klas, którzy naukę odbywają w trybie zdalnym. Dokarmiają ptaki na terenach swoich posesji, prowadząc przy tym ich obserwację, zbierając notatki i dokumentację fotograficzną.

            Pragniemy podziękować Szkole Podstawowej w Strzebiniu za wieloletnią i bardzo dobrą współpracę na płaszczyźnie edukacji przyrodniczo – leśnej.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), w związku z trwającymi utrudnieniami w dostępie do strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, publikuje poniżej oraz w załączonym pliku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: Pakiet II, III i IV przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

 

Koszęcin, 31.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II, III i IV

 

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanym w dniu 30.10.2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 212-518479, na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Koszęcin oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Koszęcin, stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm., dalej PZP) zawiadamia o:

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet II

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu II wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

  1. Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 1: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety. Łączna ocena oferty: 98,87 pkt, w tym cena: 58,87 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt.
  2. Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Piłka: Lider: Zakład Usług Leśnych Łukasz Sprycha, ul. Lubliniecka 4c, 42-700 Solarnia, partner: Zakład Usług Leśnych Krystian Karmański, ul. Sikorskiego 24a, 42-286 Koszęcin. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie II.

 

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet III

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu III wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

  1. Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Usługi Leśne Krystyna Jureczko, ul. Lubliniecka 4, Solarnia, 42-700 Lubliniec. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia: 20,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 10,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie III.
  2. Oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Koszęcin 2: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Adam Golasz, ul. Ofiar Katynia 102, 42-660 Kalety, partnerzy: Zakład Usług Leśnych Salix Krzysztof Szukała, ul. Kolorowa 17, 46-331 Radłów, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów, Zakład Usługowo-Szkoleniowy Leśnictwa Moto-Wrzos J. E. Front s.c., ul. Sosnowa 2, 42-690 Tworóg – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP, tj. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.

 

III. Wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet IV

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietu IV wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:

Oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum:  Lider: "Leśna Energia" Dawid Lenart, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków, partner: Zakład Usług Leśnych „Knieja” Strzoda Adam, ul. Wczasowa 22/13, 42-290 Blachownia. Łączna ocena oferty: 100,00 pkt, w tym cena: 60,00 pkt, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: 30,00 pkt, termin płatności: 10,00 pkt – wybrana jako najkorzystniejsza w Pakiecie IV. Zamawiający w Pakiecie IV zwiększył przeznaczoną na realizację zamówienia kwotę podaną przed otwarciem ofert do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

IV. Wykonawcy wyłonieni jako wygrywający złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty na realizację przedmiotu zamówienia, ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o określone przez Zamawiającego kryteria wyboru ofert.

 

V. W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

Koszęcin, 29.12.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.22.2020.MA

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2021 – leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa, Kamienica, Lipowiec”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), opublikowanym w dniu 28.12.2020 r. na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 252-636839,

w związku z trwającymi pracami mającymi na celu poprawę dostępności strony BIP Nadleśnictwa Koszęcin, na której zamieszczona jest dokumentacja przedmiotowego postępowania:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koszecin/zamowienia_publiczne

 

informuje o udostępnieniu dokumentacji postępowania na platformie JOSEPHINE pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/10272/summary

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podleśniczego

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, kandydatem do zatrudnienia na stanowisko podleśniczego został wybrany Pan

Michał Gocyła

 

 

 

w załączniu poniżej w plikacj znajduje się skan pisma.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Postępowanie - Sprzedaż paliw w roku 2021

Koszęcin, 31.12.2020 r.


Zn. spr.: SA.270.24.2020.CM

 

    PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż paliw w roku 2021.

Informacja do pobrania w załączonym pliku.

resources-to-get

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.