Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu w Nadleśnictwie Koszęcin

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin projektuje się utworzenie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina Małej Panwi" (obecnie na etapie konsultowania projektu rozporządzenia wojewody). Tworzenie chronionego krajobrazu jest integralną częścią realizacji koncepcji ochrony krajobrazu. Stanowią one element Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (KSOCH). Są to wydzielone jednostki o określonych granicach, zachowujące zdolność równowagi ekologicznej. Obszary te chroni się ze względu na mało zniekształcone środowisko oraz wyróżniające się wartości krajobrazowe, turystyczne i kulturowe. Mają one spełniać rolę „korytarzy ekologicznych" między innymi wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody (parkami narodowymi i krajobrazowymi). W rozporządzeniu wojewody lub uchwale rady gmin wyznaczającej taki obszar są zawarte ustalenia dotyczące między innymi określenia sprawującego nadzór, a zwłaszcza czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru lub jego części. Obowiązkiem, jaki wynika z faktu wyznaczenia tej formy ochrony przyrody, jest uzgadnianie z właściwym wojewodą projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Kryteria naturalności krajobrazu stosuje się tu mniej rygorystycznie niż w parkach krajobrazowych. Na obszarach chronionego krajobrazu można rozwijać działalność turystyczno-krajoznawczą, ale należy wyłączyć je z projektowania i lokalizowania inwestycji uciążliwych dla środowiska naturalnego. Zagospodarowując lasy wchodzące w skład obszarów chronionego krajobrazu, należy dążyć do maksymalnego wykorzystania odnowień naturalnych, zapewnienia składu gatunkowego zgodnego z typem siedliskowym lasu. Należy również położyć nacisk na zadania związane z przygotowaniem terenu do wzmożonej aktywności turystycznej i rekreacyjnej.