Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwo Koszęcin

Na terenie Nadleśnictwa Koszęcin znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Jeleniak

Mikuliny”, „Góra Grojec” i „Rajchowa Góra”.

 

Rezerwat „Jeleniak Mikuliny”

Rezerwat ten został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957 r. (M.P. 2, poz. 7 z 1958 r.), w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 grudnia 2012 roku rezerwat został powiększony. 58 Obecnie położony jest w leśnictwie Koszęcin (oddz.: 370k; 371i,j; 372,d,f,g, h,i,~c) oraz w leśnictwie Piłka (oddz.: 348g,h,i,j,~b,;349f,g,h,i, j,k,l,m,~b;350d, ~d; 373a,b,c,d, f,g,h,~c; 374a,b,c,d,f,g,~c,~d,~f; 375d,~c; 376a,~c), a jego ogólna powierzchnia wynosi 120,26 ha.

Rezerwat „Rajchowa Góra”

W skład rezerwatu „Rajchowa Góra” wchodzi obszar lasu znajdujący się w leśnictwie Kamienica, obejmujący pododdziały 191f, 191g, 191h, 191i, a jego powierzchnia ogólna wynosi 10,31 ha. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do zestawień powierzchniowych ww. rezerwatu zostało włączone wydzielenie 191i (nie objęte zarządzeniem nr 307 MLiPD z dn. 14.09.1959 r.). Pododdział 191i, który charakteryzuje się szczególnymi wartościami przyrodniczymi na wniosek Nadleśnictwa Koszęcin, po wydanej pozytywnej opinii RDOŚ w Katowicach (popartej wizją terenową), został zaliczony zaocznie do zestawienia powierzchni analizowanego rezerwatu. Należy, jednakże podkreślić, że kwestie proceduralne związane z dołączeniem go do rezerwatu nie zostały jeszcze zakończone. Rezerwat położony jest w gminie Boronów. Nazwa rezerwatu związana jest z nazwiskiem Rajch, które według miejscowych podań należało do zamieszkującego na tym obszarze pustelnika, utrzymującego się z datków płaconych przez pątników. Rezerwat „Rajchowa Góra” został powołany Zarządzeniem Nr 307 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 roku (M.P. Nr 83, poz. 441). Celem jego utworzenia było zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, pozostałego na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

Rezerwat „Góra Grojec”

Rezerwat przyrody „Góra Grojec” położony jest w województwie śląskim, w gminie Woźniki na obszarze wzniesienia Góra Grojec. Podstawą prawną utworzenia rezerwatu jest Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 roku (M.P. Nr 67 poz. 634). Rezerwat położony jest w oddz. 455a, 455b, 455c (leśnictwo Piasek). Powierzchnia rezerwatu wynosi 17,48 ha (wg PUL). Celem powołania rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu.