Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwo Koszęcin

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin znajdują się trzy rezerwaty przyrody.

Wszystkie położone są na gruntach Skarbu Państwa będących w stanie posiadania Nadleśnictwa Koszęcin.

Łącznie w Nadleśnictwie Koszęcin ochroną rezerwatową objęto 145,99 ha, co stanowi 0,72% powierzchni ogólnej nadleśnictwa.

 

Rezerwat „Rajchowa Góra"

Rezerwat został powołany Zarządzeniem Nr 307 Ministra Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego z dnia 14 września 1959 roku (M.P. Nr 83, poz. 441). Celem utworzenia było zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, pozostałego na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Rezerwat położony jest w obrębie Boronów w oddz. 165 f, g, ~i, ~j, ~k (Leśnictwo Kamienica). Powierzchnia ogólna według aktu powołującego wynosi 8,20 ha.

 

Rezerwat „Jeleniak Mikuliny"

Rezerwat przyrody „Jeleniak-Mikuliny" powołany został Zarządzeniem Ministra

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957 roku (M.P. Nr 2 poz. 7 z dn. 16.01.1958 r.). Celem utworzenia było zachowania ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 grudnia 2012 roku rezerwat został powiększony i obecnie położony jest w obrębie Koszęcin w oddz.: 96 d-h; 97 f-m; 98 f, ~b; 118 k; 119 i, j; 120 c-h, ~f, ~i; 121 a-h, ~d, ~f; 122 a-g, ~d, ~f; 123 c, ~a, ~b; 124 a, ~b, ~c (w Leśnictwach Trójca i Piłka), a jego powierzchnia ogólna wynosi 120,26 ha.

 

Rezerwat „Góra Grojec"

Podstawą prawną utworzenia jest Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 roku (M.P. Nr 67 poz. 634). Celem powołania rezerwatu było zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu. Rezerwat położony jest w obrębie Zielona w oddz. 3 a-c (Leśnictwo Piasek). Powierzchnia ogólna według aktu tworzącego wynosi 17,53 ha.

 

Obecnie żaden z wymienionych rezerwatów nie posiada aktualnego planu ochrony.