Wydawca treści Wydawca treści

O projekcie adaptacji nizinnej

W ramach programu MRN2 w Nadleśnictwie Koszęcin zaplanowano realizację następujących zadań: 

- Budowa urządzeń przywracających funkcję obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny;

- Wybudowanie zastawek: Zastawka "Mokrochozy"; Zastawka "Końska"; Zastawki "Kamień"; Zastawka "Piłka"; Zastawka "Strzelczykowe"; Diable Bagno; Zastawka Brusiek duża; Zastawka 266 Brusiek;

- Modernizacja Zbiornika Rysowce;

 

 

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł


Publiczne środki zewnętrzne

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2011 r. następujące
 dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. Dotacja finansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pt. "Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice - patrolowanie lotnicze lasów woj. śląskiego w 2011 r." - w wysokości: 48 000.-
 2. Dotacja finansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania pt. "Sporządzanie planów zalesień"  - w wysokości: 700.-
 3. Dotacja finansowana ze środków  Fundacji Aeris Futuro na realizację prac zalesieniowych w ramach programu "CZAS NA LAS" - w wysokości: 25 203,49.-
 4. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 343,68.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2012 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 1 762 971.-
 2. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 54 169.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2013 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości: 501 202.-
 2. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 3 280 473.-
 3. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 56 265.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2014 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości: 187 038.-
 2. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 3 252 076.-
 3. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 57 177.-