Wydawca treści Wydawca treści

Publiczne środki zewnętrzne

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2011 r. następujące
 dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. Dotacja finansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pt. "Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych RDLP Katowice - patrolowanie lotnicze lasów woj. śląskiego w 2011 r." - w wysokości: 48 000.-
 2. Dotacja finansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania pt. "Sporządzanie planów zalesień"  - w wysokości: 700.-
 3. Dotacja finansowana ze środków  Fundacji Aeris Futuro na realizację prac zalesieniowych w ramach programu "CZAS NA LAS" - w wysokości: 25 203,49.-
 4. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 343,68.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2012 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 1 762 971.-
 2. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 54 169.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało w 2013 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości: 501 202.-
 2. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 3 280 473.-
 3. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 56 265.-

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2014 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:
 1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości: 187 038.-
 2. Realizacja projektu PROW 2007 - 2013 schemat I i II. "ODtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - w wysokości: 3 252 076.-
 3. Płatność PROW do gruntów rolnych - w wysokości: 57 177.-
NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2015 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

 

 1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości:                        1 403 539,89 zł

 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2016 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

           1. "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" - w wysokości 3 655,00

           2. „Przeciwpożarowe zabezpieczenie i ochrona różnorodności biologicznej terenów leśnych w RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów   

                 województwa śląskiego w 2016 roku” - w wysokości 20 000,00 zł

          3. Gospodarka łąkowo - rolna - wysokości 90 051,65 zł

          4. „Montaż instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej i monitoringu wizyjnego” - w wysokości 10 000,00 zł

 


NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2017 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

 

1. „Przeciwpożarowe zabezpieczenie i ochrona różnorodności biologicznej terenów leśnych w RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2017 roku” - w wysokości 20 000,00 zł

2. Gospodarka łąkowo - rolna - w wysokości 62 222,04 zł


 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2018 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

1. Przeciwpożarowe zabezpieczenie i ochrona różnorodności biologicznej terenów leśnych w RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2018 roku” - w wysokości 20 000,00 zł

2. Gospodarka łąkowo - rolna - w wysokości 65 147,96 zł


NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2019 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

1. „Przeciwpożarowe zabezpieczenie i ochrona różnorodności biologicznej terenów leśnych w RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2019 roku” - w wysokości 20 000,00 zł

2. Gospodarka łąkowo - rolna - w wysokości 66 021,95 zł


 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2020 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

 

1. „Przeciwpożarowe zabezpieczenie i ochrona różnorodności biologicznej terenów leśnych w RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2019 roku” - w wysokości 20 000,00 zł

2. Gospodarka łąkowo - rolna - w wysokości 88 171,90 zł


 

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN uzyskało dotychczas w 2021 r. następujące
dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

1. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” - w wysokości    1 791 239,64 zł

2. Gospodarka łąkowo - rolna - w wysokości 107 210,32 zł

3. Przeciwpożarowe zabezpieczenie w celu ochrony różnorodności biologicznej terenów leśnych RDLP w Katowicach oraz ochrony klimatu – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2021 roku - w wysokości 19 900,00 zł

4. Utworzenie dydaktycznej ścieżki pieszo – rowerowej „Szlakiem kropli wody" - w wysokości 13 440,00 zł

 


Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarządzanych przez PGL LP

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tereny intensywnie i długotrwale wykorzystywane do celów wojskowych, przemysłowych czy górniczych wymagają podjęcia szeregu działań naprawczych. II priorytet POIiŚ na lata 2007-2013 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi" stworzył szansę rekultywacji najsilniej przekształconych i zdegradowanych obszarów oraz przywrócenia im równowagi przyrodniczej.

Na terenach zarządzanych obecnie przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych lokalizowane były w przeszłości poligony wojskowe i inne obiekty aktywnie wykorzystywane przez siły zbrojne. Obiekty te są obecnie najczęściej wyłączone z użytkowania z powodu silnej degradacji środowiska przyrodniczego oraz możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Dlatego tereny popoligonowe i powojskowe wymagały kompleksowych działań rekultywacyjnych i renaturalizacyjnych, przywracających im funkcje przyrodnicze i użytkowe. Przeprowadzenie takich działań, w dłuższej perspektywie, umożliwi wdrażanie różnorodnych form ekstensywnego zagospodarowania obiektów powojskowych (np. użytkowanie rekreacyjne, edukacyjne, itp.), przyczyni się także do realizacji skutecznej ochrony siedlisk leśnych i nieleśnych, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój w skali lokalnej i regionalnej.

Cel projektu realizowany był poprzez prowadzenie kompleksowych działań rekultywacyjnych zmierzających do zniwelowania skutków negatywnych oddziaływań na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska oraz usunięcia elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.

Głównym celem projektu było przywrócenie zdegradowanym w wyniku działań wojskowych terenom, pozostającym w zarządzie PGL LP, wartości przyrodniczych. Cel ten realizowano poprzez wykonanie szeregu działań zmierzających przede wszystkim do usunięcia wszelkich elementów nienaturalnych wprowadzonych do środowiska w wyniku działalności człowieka. Usuwano zarówno przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego (niewybuchy, niewypały, amunicja oraz inne przedmioty wybuchowe i pozostałości po nich), jak i zanieczyszczenia gruntowe czy powojskowe obiekty kubaturowe (które rozbiera się lub zabezpiecza). Ponadto przeprowadzono działania, które bezpośrednio przyczyniły się do podniesienia wartości przyrodniczej terenów oraz ochrony i wzmocnienia różnorodności biologicznej, jak np. wykaszanie wrzosowisk.

Zakres działań

 • Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów;
 • Rozbiórka lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
 • Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
 • Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
 • Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych;
 • Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów;
 • Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt. 

O projekcie adaptacji nizinnej

W ramach programu MRN2 w Nadleśnictwie Koszęcin zaplanowano realizację następujących zadań: 

- Budowa urządzeń przywracających funkcję obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny;

- Wybudowanie zastawek: Zastawka "Mokrochozy"; Zastawka "Końska"; Zastawki "Kamień"; Zastawka "Piłka"; Zastawka "Strzelczykowe"; Diable Bagno; Zastawka Brusiek duża; Zastawka 266 Brusiek;

- Modernizacja Zbiornika Rysowce;

 

 

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł