Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lub najem gruntów rolnych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lub najem gruntów rolnych

Opis gruntów przeznaczonych do dzierżawy lub najmu oraz szczegóły postępowania znajdują się w pliku do pobrania poniżej.

Oferty ceny dzierżawy lub najmu poszczególnych nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oferent składa w formie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Nadleśnictwa – w Sekretariacie, do dnia 01.10.2021 r. – do godziny 09:00. Kopertę obejmującą podpisaną ofertę, należy opatrzeć tytułem „Przetarg na najem lub dzierżawę gruntów – 01.10.2021 r.”  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. w Sali narad – na 1 piętrze biura Nadleśnictwa Koszęcin, w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin o godz. 09:00. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o złożonych ofertach Nadleśnictwo Koszęcin udostępni na swojej stronie internetowej.
Wszelkie informacje dotyczące Przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00, pod numerem telefonu: 696 492 682,  Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Cezary Mazur.

Nadleśnictwo zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Koszęcin, 01.10.2021 r.


Informacja o złożonych ofertach

   
Dotyczy:     przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lub najem gruntów rolnych.

 

     Nadleśnictwo Koszęcin, zgodnie z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu z dnia 24.09.2021 r., informuje o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu:

1) oferentach, ich siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy), których oferty zostały otwarte – dane osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożyły ofertę nie są publikowane w związku z ochroną danych osobowych;
2) cenach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 01.10.2021 r. godz. 09:00 do Nadleśnictwa Koszęcin wpłynęły i w dniu 01.10.2021 r. o godz. 09:00 zostały otwarte trzy oferty:

1. Oferta nr 1 złożona przez: osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dane osobowe w posiadaniu Nadleśnictwa Koszęcin):
- Nieruchomość czwarta: za kwotę 800,00 zł netto (słownie: osiemset złotych 00/100 netto).

2. Oferta nr 2 złożona przez: Farmacon S.A., ul. Ofiar Katynia 99, 42-660 Kalety:
- Nieruchomość trzecia: za kwotę 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych 00/100 netto).
- Nieruchomość czwarta: za kwotę 600,00 zł netto (słownie: sześćset złotych 00/100 netto).
- Nieruchomość piąta: za kwotę 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych 00/100 netto).

3. Oferta nr 3 złożona przez: Zajazd Zielony Zakątek Honorata Pilarska, ul. Ofiar Katynia 110, 42-660 Kalety:
- Nieruchomość czwarta: za kwotę 2.550,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 netto).

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.