Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Koszęcin

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koszęcin ustanowiono 4 użytki ekologiczne. Są to: „Łąka trzęślicowa w Kaletach”, „Łąka Trzcionka”, „Torfowisko Dubiele” i „Torfowisko w Strzebiniu” o łącznej powierzchni 19,30 ha.

U.E „Łąka trzęślicowa w Kaletach” znajduje się na gruntach leśnictwa Kalety. Ww. użytek ekologiczny na terenie Nadleśnictwa Koszęcin obejmuje tylko jedno wydzielenie 756d o powierzchni 7,49 ha (wg PUL), 7,52 ha (wg rozporządzenia i rejestru z dnia 7 czerwca 2017 r. - RDOŚ Katowice). Utworzony został Rozporządzeniem Nr 41/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą „Łąka trzęślicowa w Kaletach", w gminie Kalety (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 67 poz. 1994 z dnia 26.07.2004 r.). Ww. dokument został zmieniony Rozporządzeniem Nr 65/04 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą „Łąka trzęślicowa w Kaletach” w gminie Koszęcin (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 96 poz. 2685 z dnia 05.10.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

•U.E „Łąka Trzcionka” znajduje się na gruntach leśnictwa Piasek. Na terenie Nadleśnictwa Koszęcin ww. użytek ekologiczny obejmuje dwa wydzielenia 593l i 594c o łącznej powierzchni 8,45 ha (wg PUL), 8,53 ha (wg rozporządzenia i rejestru z dnia 7 czerwca 2017 r. - RDOŚ Katowice). Utworzony został Rozporządzeniem Nr 46/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą „Łąka Trzcionka" w gminie Koszęcin (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 67 poz. 1999 z dnia 26.07.2004 r.). Ww. dokument został zmieniony Rozporządzeniem Nr 62/04 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą „Łąka Trzcionka” w gminie Koszęcin (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 96 poz. 2681 z dnia 05.10.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

•U.E „Torfowisko Dubiele” Jest to obszar zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Koszęcin o łącznej powierzchni 3,10 ha (wg PUL), 2,74 ha (wg rozporządzenia i rejestru z dnia 7 czerwca 2017 r. - RDOŚ Katowice), obejmujący trzy wydzielenia 503i, 503k i 504g w zasięgu leśnictwa Strzebiń. Utworzony został Rozporządzeniem Nr 45/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego torfowiska przejściowego pod nazwą „Torfowisko Dubiele", w gminie Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 67 poz. 1998 z dnia 26.07.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

•U.E „Torfowisko w Strzebiniu” znajduje się na gruntach leśnictwa Strzebiń, a tworzy go jedno wydzielenie 391j o powierzchni 0,26 ha (wg PUL), 0,24 ha (wg rozporządzenia i rejestru z dnia 7 czerwca 2017 r. - RDOŚ Katowice). Utworzony został Rozporządzeniem Nr 43/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego torfowiska przejściowego pod nazwą „Torfowisko w Strzebiniu", w gminie Koszęcin (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 67 poz. 1996 z dnia 26.07.2004 r.). Ww. dokument został zmieniony Rozporządzeniem Nr 63/04 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą „Torfowisko w Strzebiniu” w gminie Koszęcin (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2004 roku, nr 96 poz. 2682 z dnia 05.10.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Powstała różnica powierzchni areału ww. użytków ekologicznych (wg PUL i według rozporządzenia i rejestru), wynika z rozliczeniem powierzchni Nadleśnictwa Koszęcin w oparciu o obowiązującą powszechną EGIB (ewidencję gruntów i budynków).


użytki ekologiczne

W polskim prawodawstwie termin ten pojawił się po raz pierwszy w ustawie o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku(art. 30 ust.1). Według aktualnie obowiązującej ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 42) tę formę ochrony przyrody zdefiniowano w sposób następujący:  „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania". 

     Odgrywają one ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, jako powierzchnie biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych. Uzupełniają krajowe sieci obszarów chronionych, wchodzą w skład korytarzy ekologicznych, ułatwiając w ten sposób swobodne przemieszczanie się gatunków oraz związaną z tym wymianę puli genowej, tak ważnej dla przetrwania wielu zagrożonych roślin i zwierząt.

    Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Koszecin istnieją 4 użytki ekologiczne powołane w roku 2004 na mocy rozporzadzeń Wojewody Śląskiego: "Łąka kosaćcowa w Kaletach", "Łąka Trzcionka",   "Torfowisko Dubiele", "Torfowisko Strzebiń"