Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Koszęcin

Na gruntach znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin

znajdują się 4 użytki ekologiczne (wszystkie na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie nadleśnictwa) o łącznej powierzchni 19,03 ha.

 

Łąka trzęślicowa w Kaletach

Użytek znajduje się na terenie obrębu Zielona (Leśnictwo Kalety) i oznaczony jest jako oddział 215 d, o łącznej powierzchni 7,52 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 41, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1994 z dn. 26.07.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Torfowisko w Strzebiniu

Ten najmniejszy spośród miejscowych użytków ekologicznych. Położony jest na

terenie obrębu Koszęcin (Leśnictwo Trójca) i oznaczony jest jako oddział 137 j,

o powierzchni 0,24 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 44 z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1996 z dn. 26.07.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Torfowisko Dubiele

Obiekt ten znajduje się na terenie obrębu Koszęcin (Leśnictwo Trójca) i obejmuje

oddziały: 221 i, k oraz 222 g. na łącznej powierzchni 2,74 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 45, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1998). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Łąka Trzcionka

Obiekt znajduje się na terenie obrębu Zielona (Leśnictwo Piasek), obejmując oddziały 84 c oraz 83 l o łącznej powierzchni 8,53 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 46, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1999). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.


użytki ekologiczne

W polskim prawodawstwie termin ten pojawił się po raz pierwszy w ustawie o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku(art. 30 ust.1). Według aktualnie obowiązującej ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 42) tę formę ochrony przyrody zdefiniowano w sposób następujący:  „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania". 

     Odgrywają one ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, jako powierzchnie biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych. Uzupełniają krajowe sieci obszarów chronionych, wchodzą w skład korytarzy ekologicznych, ułatwiając w ten sposób swobodne przemieszczanie się gatunków oraz związaną z tym wymianę puli genowej, tak ważnej dla przetrwania wielu zagrożonych roślin i zwierząt.

    Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Koszecin istnieją 4 użytki ekologiczne powołane w roku 2004 na mocy rozporzadzeń Wojewody Śląskiego: "Łąka kosaćcowa w Kaletach", "Łąka Trzcionka",   "Torfowisko Dubiele", "Torfowisko Strzebiń"