Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozbiórka 3 budynków gospodarczych zlokalizowanych w osadzie leśniczego leśnictwa Dyrdy w Dyrdach przy ul. Asfaltowej 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w zakresie nieobjętym regulacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz.1129 tekst jednolity) na:

„Rozbiórkę 3 budynków gospodarczych zlokalizowanych w osadzie leśniczego leśnictwa Dyrdy w Dyrdach przy ul. Asfaltowej 2”

Ofertę, wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 4) należy złożyć osobiście w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1 lub przesyłać na adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w następujący sposób: „Nazwa i adres wykonawcy” Oferta na: „Rozbiórka budynków gospodarczych w Dyrdach”.
Termin składania ofert do dnia 9 listopada 2021 roku do godz.12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku o godz.12:15.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00, pod numerem telefonu: 602 485 179. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jarosław Mielczarek - Sekretarz Nadleśnictwa.

Szczegóły postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 
"Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa"
 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 22.09.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

    
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”


    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 413.630,55 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 55/100 brutto).

 

 

 

Koszęcin, 22.09.2021 r.


Informacja o złożonych ofertach

    
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 22.09.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęła i w dniu 22.09.2021 r. o godz. 10:00 została otwarta jedna oferta:

Oferta nr 1 (40707) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 398.520,00 zł brutto.

 

 

 

Koszęcin, 24.09.2021 r.

   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Leśnictw: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00173307/01 w dniu 07.09.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o wyborze najkorzystniejszej oferty:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

 

 

 

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42‑283 Boronów

60

40

100

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż żadnej z ofert nie odrzucono.

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bieżąca naprawa i konserwacja dróg leśnych utwardzonych w Nadleśnictwie Koszęcin w 2021 roku

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
 


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 

"Bieżąca naprawa i konserwacja dróg leśnych utwardzonych w Nadleśnictwie Koszęcin w 2021 roku"
 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 24.08.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 24.08.2021 r. dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżąca naprawa i konserwacja dróg leśnych utwardzonych w Nadleśnictwie Koszęcin w 2021 roku”.

     Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje o udostępnieniu, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, treści zapytania oraz wyjaśnień Zamawiającego o treści jak poniżej:   

1. Treść zapytania Wykonawcy:
Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu wykazując, że wykonał przebudowę drogi z kruszywa łamanego za ponad 400.000,00 zł brutto?

2. Wyjaśnienie Zamawiającego:
Tak, Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu wykazując, że wykonał przebudowę drogi z kruszywa łamanego za ponad 400.000,00 zł brutto. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli wykaże, że zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, przy czym by spełnić ww. warunek nie jest dopuszczalne sumowanie zamówień.

Zgodnie z brzmieniem pkt 7.1. ppkt 2) lit. a) SWZ:
warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, w zakresie robót drogowych zakończonych, tj. remont, przebudowa, odbudowa, budowa dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

 

 

 

Koszęcin, 27.08.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia


    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 502.970,37 zł brutto (słownie: pięćset dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 37/100 brutto).

 

 

 

Koszęcin, 27.08.2021 r.

 

Informacja o złożonych ofertach

    

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 27.08.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęły i w dniu 27.08.2021 r. o godz. 10:00 zostały otwarte dwie oferty:

1) Oferta nr 1 (39536) – BHTEC Sp. z o.o., os. Przyjaźni 15/165, 61-688 Poznań, cena zawarta w ofercie: 398.533,53 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (39540) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 459.812,99 zł brutto.

 

 

Koszęcin, 07.09.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżąca naprawa i konserwacja dróg leśnych utwardzonych w Nadleśnictwie Koszęcin w 2021 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00147777/01 w dniu 12.08.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o wyborze najkorzystniejszej oferty:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: BHTEC Sp. z o.o., os. Przyjaźni 15/165, 61-688 Poznań – łączna punktacja: 100 pkt.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

 

 

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium gwarancja (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

BHTEC Sp. z o.o., os. Przyjaźni 15/165, 61-688 Poznań

60

40

100

2.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

52

40

92

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż żadnej z ofert nie odrzucono.

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

Materiały do pobrania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 

"Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów"
 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 25.08.2021 r.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

    
    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.508.196,48 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100 brutto).

w tym na:

– Część I – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap I – 0+000 do 1+300 – 626.233,59 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 59/100 brutto).

– Część II – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap II – 1+300 do 3+059 – 881.962,89 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 89/100 brutto).

 

 

 

Koszęcin, 25.08.2021 r.

 

Informacja o złożonych ofertach


    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 25.08.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęła i w dniu 25.08.2021 r. o godz. 10:00 została otwarta jedna oferta:
Oferta nr 1 (39447) złożona przez Konsorcjum:
– P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – Lider Konsorcjum;
– Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – Partner Konsorcjum.
Ceny zawarte w ofercie:
– Część I – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap I – 0+000 do 1+300 – 699.879,86 zł brutto;
– Część II – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap II – 1+300 do 3+059 – 964.488,47 zł brutto.

 

 

 

Koszęcin, 30.08.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00144566/01 w dniu 10.08.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający zawiadamia równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o unieważnieniu postępowania.   

2. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu ww. postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 PZP.

4. Uzasadnienie faktyczne:

a) W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum:
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – Lider Konsorcjum;
Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów – Partner Konsorcjum.
Ceny zawarte w ofercie:
- Część I – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap I – 0+000 do 1+300 – 699.879,86 zł brutto;
- Część II – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap II – 1+300 do 3+059 – 964.488,47 zł brutto.

b) Ceny zawarte w ofercie przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Część I – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap I – 0+000 do 1+300 – 626.233,59 zł brutto.
- Część II – Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Kalina i Boronów Etap II – 1+300 do 3+059 – 881.962,89 zł brutto.

5. Mając na względzie powyższe należy uznać, iż brak możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uzasadnia w pełni decyzję Zamawiającego o unieważnieniu ww. postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do Zamawiającego, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP, w związku z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), upływa 06.09.2021 r.

 

 

Materiały do pobrania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

"Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin"

 

Dokumentacja postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

 

 

Koszęcin, 16.08.2021 r.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.233.640,80 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 80/100 brutto).

w tym na:

- Część I – 396.527,40 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 40/100 brutto).

- Część II – 396.527,40 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 40/100 brutto).

- Część III – 440.586,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto).

 

 

Koszęcin, 16.08.2021 r.

 

Informacja o złożonych ofertach

    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W terminie składania ofert, to jest do dnia 16.08.2021 r. godz. 08:00 do Zamawiającego wpłynęły i w dniu 16.08.2021 r. o godz. 10:00 zostały otwarte następujące oferty:

- Część I:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 409.590,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 553.500,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 477.117,00 zł brutto.

- Część II:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 470.475,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 498.150,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 405.162,00 zł brutto.

- Część III:
1) Oferta nr 1 (38986) – Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 528.900,00 zł brutto;
2) Oferta nr 2 (38989) – Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, cena zawarta w ofercie: 584.250,00 zł brutto;
3) Oferta nr 3 (38992) – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena zawarta w ofercie: 473.550,00 zł brutto.

 

 

Koszęcin, 20.08.2021 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu części I postępowania oraz o odrzuceniu oferty

Dotyczy: części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 134-355831 w dniu 14.07.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający zawiadamia równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o unieważnieniu postępowania w części I – Leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa.   

2. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu ww. postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 PZP.

4. Uzasadnienie faktyczne:
a) W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty na część I postępowania – Leśnictwa: Kalina, Boronów, Kamienica, Cieszowa. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP oferta złożona przez Wykonawcę: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów została odrzucona. Pozostałe oferty, tj. złożone przez Wykonawców:
- Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole;
- P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów;
przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) Oferta złożona przez Wykonawcę: Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego przez Zamawiającego w SWZ pkt 7.1. ppkt 2 lit. a: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej 1 dostawę dowolnego kruszywa wraz z rozmieszczeniem i zagęszczeniem o wartości min. 300.000,00 zł brutto.
W złożonym wraz z ofertą formularzu JEDZ Wykonawca nie wykazał spełnienia ww. warunku. Na wezwanie Zamawiającego z dnia 18.08.2021 r. Wykonawca wyjaśnił w piśmie z dnia 19.08.2021 r., iż nie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat jednej dostawy na min. 300.000,00 zł brutto, w związku z czym należy uznać, że zachodzi podstawa do odrzucenia ww. oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP.

5. Mając na względzie powyższe należy uznać, iż odrzucenie ww. oferty oraz brak możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uzasadnia w pełni decyzję Zamawiającego o unieważnieniu części I ww. postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 30.08.2021 r., czyli po 10 dniach od przesłania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP.

 

 

Koszęcin, 06.09.2021 r.

         
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania

Dotyczy: części II i III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 134-355831 w dniu 14.07.2021 r.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej PZP, PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin jako Zamawiający informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania:

a) w części II postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

b) w części III postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – łączna punktacja: 100 pkt.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

 

Część II

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

51,67

40

91,76

2.

Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole

48,80

40

88,80

3.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

60

40

100

Część III

Nr oferty

 

Oferta złożona przez

Punktacja w kryterium cena (pkt)

Punktacja w kryterium termin płatności (pkt)

Łączna punktacja (pkt)

1.

Hucz Spółka z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

53,72

40

93,72

2.

Firma handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole

48,63

40

88,63

3.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

60

40

100

 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż w części II i III postępowania żadnej z ofert nie odrzucono.

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

 

Plan zamówień publicznych Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień

na rok 2021 wersja nr 4

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2021 nr 2021/BZP 00081032/04/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 12.08.2021 nr 2021/BZP 00081032/03/P).